އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމަށް އަތްބާނާތީ ރައީށް ޔާމީން އެކަން އދ ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި – އާޒިމާ

ޖޭޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ނުހަދަން ޔާމީން އަންގަވައިފި

ޖޭޕީއާއެކު ކޯލިޝަން ނުހަދަން ރައީސް ޔާމީން އަންގައިފި

ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ނުހަދާން ޔާމީން އަންގަވައިފި

މުއިއްޒުއަށް އިތުރަށް ތާއީދުކޮށް، ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

ޔާމީން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ މުއިއްޒަށް ކުރިއަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ތާއީދު ހޯދައިދޭން: ޖަމީލް

ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގަންނަވަނީ ޑރ. މުއިއްޒުއަށް ދެވަނަ ބުރު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް

ދެވަނަ ބުރުގައި މުއިއްޒަށް އޮތް ތާއީދު އިތުރުކުރުމަށް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު މުއިއްޒު އަށް ކާމިޔާބުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި

ދެވަނަ ބުރުގައި ޑރ މުއިއްޒުއަށް ތާއީދު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެދިއްޖެ