ޔާމީން ކެމްޕޭން ކުރަން އެބަޖެހޭ، މައްސަލަ އަވަސްކޮށްދީ

ރަމީޒުގެ މައްސަލަ ބަލަން އެންގެވީ ޔާމީން: ޕީޕީއެމް

ފުއްގިރި މައްސަލާގެ ނިންމުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ޔާމީން އިސްތިއުނާފް ކުރަނީ

ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ނުބުނޭ: ޕީޖީއޯ

ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ޕީޖީ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާ!

ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅެއް ނުވޭ

ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ޕީޖީ ވާހަކައެއް ނުދައްކަވާ: ޕީޖީ އޮފީސް

"ނުފޫޒު ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ޕީޖީ ވާހަކަދެއްކެވި"

ނުފޫޒެއް ނެތްނަމަ ޔާމީން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ޕީޖީ ވިދާޅެއް ނުވޭ

އިންސާނިއްޔަތުކަން އިސްކޮށް، ރައީީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ކޮށްދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފި