ޔާމީން ވެރިކަމުގައި އެންއައިސީން ވަކިކުރި މާނިއުއަށް ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރުގެ މަގާމު ދީފި

ވައުދުވި ގޮތަށް ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރެވުނު

ޕީއެންސީއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ، މުއިއްޒު ނުވަތަ ޔާމީން އޮންނާނީ ޖަލުގައި: އިމްރާން “ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް 13 ގަޑިއިރަށް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެއްވެސް ހަމަޔަކުން ނޫން” ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލު ޙުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި ނަރީޝްގެ ހެކިބަސް ދޮގު

މުއިއްޒު ހުވާ ކުރާ ޖަލްސާގައި ޔާމީން ބައިވެރިނުވާނެ!

ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާތީ ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިނުވާނަން: ރައީސް ޔާމީން

މުއިއްޒު ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިނުގަންނަވާ

ޖިނާއީ ހުކުމެއްގައި ހުރުމުން ހުވާގެ ދަރުބާރުގައި ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާނެ

ޑރ. މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެ

މުއިއްޒު ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔާމީން ބައިވެރިވަޑައި ނުގަންނަވާނެ

މުއިއްޒު ހުވާ ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިނުވާން ޔާމީން ނިންމަވައިފި