ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން އިދިކޮޅުން، ސަރުކާރަށް މުއްދަތެއް ދީފި

މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހާއިރަށް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން މުހުލަތު ދީފި

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން މުހުލަތެއް ދިނުމަށްފަހު، އިދިކޮޅުން މިރޭ ބޭއްވި އެއްވުން ނިންމާލައިފި

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން މިރޭ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަނީ

ރަމަޟާން މަހުގެ ހަފުތާއެއް ނިމުނުއިރުވެސް، ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލު ނުކުރާތީ އިދިކޮޅުން ކަންބޮޑުވުން

ރައީސް ޔާމީން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި

ރައީސް ޔާމީން ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖައްސަވައިފި