ޔާމީން ހާޒިރުކުރަނީ އިންތިހާބަށް ލިބުނު ފައިސާގެ މައްސަލަ ބަލަން: އާޒިމާ

ރައީސް ޔާމީން އާއި ގުޅޭ މާލީ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި

ރައީސް ޔާމީން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ރައީސް ޔާމީން ގަވައިދާ ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތް ކުރިކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

ާރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރަނީ މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި: ފުލުހުން

ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރު ކުރަނީ ޤާނޫނާއި ހިލާފަށް މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިންގެވުމުން

ރައީސް ޔާމީން ހާޒިރުކުރަނީ މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުގީގަށް: ފުލުހުން

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ޔާމީން ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހިންގި މާލީ މުއާމަލާތްތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ