ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ، ހެޔޮކަމާއި، ޒިކުރާތަކާއި، ފިލާވަޅުތަކުން ފުރިގެންވާ ދުވަހެއް: ޚުތުބާ މި ސަރުކާރުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސިއްރު ކުރަމުން: ޔާމީން ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ ” ލޭ އެޕް” ގެ ނަމުގައި ލ

މި ސަރުކާރުން ދަނީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް ސިއްރު ކުރަމުން: ޔާމީން ލާމު ލިންކު ރޯޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ ” ލޭ އެޕް” ގެ ނަމުގައި ލޭ ހަދިޔާ ކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއް ތަޢާރަފް ކޮށްފި މާލޭގައި މީހަކު ރަހީނު ކުރި މައްސަލައެއް

ޔާމީން އަބަދު ފައިސާގެ ވާހަކަ ދައްކާތީ ފަލާހުގެ ސުވާލެއް

ސިޔާސީ މައިދާނުން ޔާމީން އެކަހެރިވެއްޖެ: ފައިސަލް

އަބްދުއްރަހީމް ހަނދާންކޮށް ދެއްވީ ޔާމީން ކުޅުއްވި ޕެންޑްރައިވް ޑްރާމާތަައް

އެމްޑީޕީ އަކީ އެއްވެސް އުރަތްޕެއް ނެތް، ހުސްވެފައި އޮތް ފޯސްއެއް"؛ އިދިކޮޅު ޕާޓީއަކީ ޕީއެންއެފް: ރައީސް ޔާމީން

އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުމުން ބަހާއި ޢަމަލު ދިމާނުވި: ރައީސް ޔާމީން

ނިހާންގެ މައްސަލަ ނެގުމަކީ ޖުޑީޝަރީއަށް ކުރި މަލާމާތެއް: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން ޕެންޑްރައިވްއެއްގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވުމުން ގަބޫލުކުރާނެ ރައްޔިތަކު ނުހުންނާނެ: ޝުޖާއު

މި ސަރުކާރުން ފައިސާ ޗާޕް ކުރާކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވީ ހަގީގަތާއި ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއް: އަޒާން