ޔާމީން ކަމުދާ ކަމަށް ބުނާނީ ބޯ ހަމަނުޖެހޭ މީހުން: ނިޒާރު

ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހަކަށް ދިން ކަމަށް ބުނާ އަނިޔާގެ ތަފްސީލް އޭނާގެ ދުލުން!

ޔާމީން އެކައުންޓްތައް ފްރީޒް ކުރަން އެދޭއިރު ލިބެންޖެހޭ އަދަދު ސާފުވާން ޖެހޭ: ބެންޗު

މަގާމުގެ މުސާރަ ނޫން އެހެން އާމްދަނީއެއް ލިބޭތޯ އެއްވެސް ތަހުގީގެއްގައި ސުވާލެއް ނުކުރޭ: ޔާމީން

އިދިކޮޅަށް ތާއީދުކޮށް ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ޑީއާރުޕީން ގޮވާލައިފި

އިދިކޮޅު ހަރަކާތަށް ޑީއާރުޕީން ތާއީދުކޮށް، ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައިފި

އިއްޔެ ހައްޔަރުކުރި މީހުންނާއި ރައީސް ޔާމީން ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ޑީއާރުޕީން ގޮވާލައިފި

"މާލެއަށް ކަރަންޓު ކަށަވަރުކޮށްދޭން ރައީސް ޔާމީން ފެއްޓެވި މަސައްކަތް ލަސްވީ މި ސަރުކާރުގެ ސަބަބުން"

ޤައުމިއްޔަތާއި މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަކަށް ފުރުޞަތު ނުދެއްވާ: ރައީސް ޔާމީން

މިނިވަންކަމަށް ބުރޫއަރާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެއްވާ: ރައީސް ޔާމީން