ޔާމީން މިނިވަން ކުރެވޭނީ ކޯޓަށް، ރައީސަކަށް އެކަމެއް ނުކުރެއްވޭނެ: އަހްމަދު މުއިއްޒު

ޕީއެންއެފްގައި އިސްކޮށް އުޅޭނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންވެވަޑައިގަންނަވަންދެން: ޒޭން

ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަންގެ ވޯޓުލުން ފަށައިފި ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހެޅި އެންމެނަން ފުރުސަތުދޭން ނިންމަވައިފި ލީޑަރޝިޕުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީ ރައީސް ޔާމީން ޕީޕީއެމް އިން ވަކިވަނީ ނަރީޝް މަޖިލީހަށް ނުކުންނެވުމަށް ޕީޕީއެމް ޕް

ސަރުކާރަށް މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރާނެ

އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލު ތަސްދީގުނުކުރަނީ މެންބަރުން ގަންނަން: ޔާމީން

އިންތިހާބަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރަނީ ކުރީން ނުކުރާ މިންވަރަށް: ޔާމީން

ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރަން އިބޫ ގާތު މުއިއްޒު އެދުނު

ޔާމީން މިނިވަން ނުކުރަން ސޯލިހު ގާތު ރައީސް މުއިއްޒު އެދުނު: މަލީހު

އަދުރޭއަށް ހުރިހާ މަގާމުތަކެއް ލިބުނީ އަނބިދަރިން މަގުމައްޗަށް ނިކުމެގެން ތޯ ޔާމީން އައްސަވައިފި

ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން އެމްޑީޕީން އުޅޭތީ ޕީއެންސީ އަށް އެކަންވީ ޖޯކަކަށް..!