އިންޝާﷲ، ރައީސް ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަން ކުރާނަން: ޑރ ޝަހީމް

ބުނި ބަސް - ކުށްވެރިން ދޫކޮށްލައިގެން ޤައުމު ތަރައްޤީއެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް ޔާމީން

އިގްތިސާދު ވެންޓިލޭޓަރަށް ނުލާ މިއޮތީ، ރައީސް ޔާމީން ހިންގެވި މަޝްރޫއުތަކުގެ ސަބަބުން: ސައީދު

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން އެކަކުވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ، މަސައްކަތް ކުރަނީ ލީޑަޝިޕް ގޮނޑިއަށް: ނިހާދު

ޖަމީލުގެ ރައްދު: ޔާމީން ވީމަ ޖަލުގައި، އަދީބު ވީމަ ގޭގައި

އަދީބު ގޭގައި ބެހެއްޓުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން ޖަލުގައި ބަހައްޓަވާތީ ޖަމީލްގެ ނުރުހުން

ޔާމީން ދޫކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް، ހުރިހާ ގައިދީންނަށް ހަމަހަމަވާނެ: ރައީސް

މިހާލަތުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ރައީސް ޔާމީން އިރުޝާދު ދެއްވާ: މުންދު

ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ރައީސް ޔާމީން ގެންނެވީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްކަން ސާބިތުވެއްޖެ: ޣައްސާން

ރައީސް ޔާމީން ގެއަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވައިފިނަމަ އެކަމުގެ އަގުވަޒަން ކުރާނަން: ޝަހީމް