މެޑަމް ފާތުންގެ އާދޭސް: ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް މުއިއްޒަށް ވޯޓު ދީ

ރާއްޖެ 'މިނިވަންކުރަން' ވަކާލާތު ނުކުރި ނަމަ ޔާމީން ހުންނާނީ ގޭގައި: ފާތުމަތު

ޔާމީން އިންޑިއާ ޕަސްޓް ޕޮލިސީ ގެންގުޅުއްވިއިރު "އޯކޭ؟": ޝާހިދު

"އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ" ބަސް އުފެއްދެވީ ރައީސް ޔާމީން: ޝާހިދު

"އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ" ބަހަކީ ރައީސް ޔާމީން އުފެއްދެވި ބަހެއް: ޝާހިދު

"އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ" ބަސް ވެސް އުފެއްދެވީ ރައީސް ޔާމީން: ޝާހިދު

'އިންޑިއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ' ބަސް ވެސް އުފެއްދެވީ ޔާމީން: ޝާހިދު

ފައިސާގެ އަސްލު އޮޅުވާލަން ޔާމީން މަސައްކަތް ކުރި: ދައުލަތް

ޔާމީން ފައިސާ ދައުރު ކުރި ގޮތުން އޭގެ އަސްލު އޮޅުނު: ދައުލަތް

ނިޔަތް ގޯސްނަމަ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ އޮފްޝޯ ބޭންކް އެކައުންޓަކަށް: ޔާމީން