ރާއްޖޭގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭނެ ވެރިޔަކީ ރައީސް ޔާމީން : ޑރ ޖަމީލް

އާރަށު މައްސަލައިގައި ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ބުނެ ކުރި ތުހުމަތުތައް ރައީސް ޔާމީން ދޮގުކުރައްވައިފި

ރައީސްގެ ގަރާރުން އިންޑިއާ އައުޓް ކެންޕޭން ކާމިޔާބު ވެއްޖެކަން ހާމަވެއްޖެ: ރައީސް ޔާމީން

ނަޝީދާ ހިޔާލު އެއްގޮތީ ނިޒާމީ މައްސަލާގައި، ދީނީ ކަންކަމުގައި ވިސްނުން ވަރަށް ތަފާތު: ޔާމީން

ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން ބަރުލަމާނީ ނިޒާމް ގެންނަން ފާހެއް ނުވާނެ: ރައީސް ޔާމީން

މަރަށް މަރު ހިފަން ޖެހޭ، އެކަން ކުރަން ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ އިޖުރާތުތައް ގިނަ: ރައީސް ޔާމީން

ހިޔާނާތުގައި ޔާމީން ބައިވެރިވި، ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭ

ގިޞާޞް ހިފުމަށް ތާއީދުކުރަން، ނަމަވެސް އެކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެބަހުރި: ރައީސް ޔާމީން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގައި މާލޭމީހުނަށް އެކަނި އޮންނަ ސްކީމެއް ނަހަދާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ސިޔާމްއާ މައްސަލައެއް ނެތް, ކޯލިޝަން ހަދަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރަން ތައްޔާރު: ޔާމީން