ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ހިނގާލުމެއް އޭދަފުށީގައި ބާއްވައިފި

އޭދަފުށީ ރައްޔިތުންގެ އަޑު: ރައީސް ޔާމީން މިހާރުން މިހާރަށް މިނިވަންކުރޭ!

ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރައީސް ސޯލިހުގެ އަރިހަށް!

ކެޔޮނިރު ކޮލަމް: ރައީސް ޔާމީން ހުދުކާފޫރުކޮޅަކަށް ވީތޯ އެވެ؟ އެކަމަކު އެއީ ޗޮއިސްއެއް ނޫނެވެ!

ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި އޭދަފުށީގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

6 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ރައީސް ޔާމީން ހުންނަވާނީ ގޭގައި: މެމްބަރު ޝިޔާމް

ރައީސް ޔާމީން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލައި ކުރަންފެށި އިހުތިޖާޖުގެ ތެރެއިން މަޖިލީހުގެ ދައުރު ނިންމާލައި ދެމަހުގެ ޗުއްޓީއަށް

ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްކުރާ ގައުމީ މަސައްކަތަށް ފުލުހުން ޖާގަދޭންޖެހޭ: އަދުރޭ

ޔާމީން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ލާޒިމް ކަމެއް: ސަލީމް

ކުރިއަށް އޮތް މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ރައީސް ޔާމީން ގެޔަށް ބަދަލު ކުރާނަން: ޝިޔާމު