އެޖެންޑާ ނަވާރައަކީ އޮޅުވައިލުމެއް: ރައީސް ޔާމީން

މުރުތައްދުވާ މީހުންނަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާއިން އާސަންދަ ދޭކަށް ނުޖެހޭ: ރައީސް ޔާމީން

އެޖެންޑާ 19 އަކީ ދޮގާއި މަކަރާއި ހީލަތާއި އޮޅުވާލުން: ރައީސް ޔާމީން

އެމްޑީއާ ދެކޮޅަށް މިސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު ނާޅާނެ: ރައީސް ޔާމީން

އެޖެންޑާ 19 އަކީ ދޮގާއި އޮޅުވާލުމާއި މަކަރާއި ނާގާބިލްކަން ފޮރުވަން ދައްކާ ވާހަކައެއް: ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީން މައްސަލައިގެ ހުލާސާ ބަޔާން ހުށަހަޅާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް ފަށައިފި

ހާރިޖިއްޔާގެ ދަތުރުތަކަށް ޔާމީން ސަރުކާރުން ކުރި ހަރަދާއި ގާތަށް ވެސް މި ސަރުކާރުން ހަރަދެއް ނުކުރޭ: ޝާހިދު

ރައީސް ޔާމީން އދ. އަށް ވަޑައިނުގަތީ ޖެހިލުންވެވަޑައިގަންނަވާތީ، ކެރިވަޑައިނުގަނެގެން: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު

އެންމެ އަނިޔާކުރީ ރައީސް ޔާމީން، މައާފުކޮށްފިން: ލޯޔަރު ވައްޑެ

އދ.ގައި ތަގުރީރުކުރެއްވުމަށްވުރެ އިސްކަންދެއްވީ ގައުމުގެ މަސްލަހަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް: ރައީސް ޔާމީން