އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފެށިއްޖެ

އޮމަދޫ ކައުންސިލާއި ސިއްހީ މަރުކަޒާއި ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި

600 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނާ އެކު މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ފަށައިފި

600 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނާ އެކު މައިލޯ އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތް ފަށައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މައިލޯ

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް މައިލޯ

އިންޓަ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ތިން އަހަރަށް މައިލޯއިން ސްޕޮންސާ ކޮށްފި

ދެއަހަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ޕްރީ ސްކޫލް އަޅާ ނިންމާނަން - ޝިޔާމް

މައިލޯއިން ތިން އަހަރަށް ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ސްޕޮންސާ ކޮށްފި

މާފަރު ސްކޫލް ފައިނޭންސް އޮފިސަރުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕީޖީ އަށް ފޮނުވައިފި