ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ހަދިޔާ އަކަށް ހިތަދޫ ސްކޫލް ޓީޗަރުންނަށް ލެޕްޓޮޕް ދީފި

ޑރ. މުސްތަފާގެ "ސްކޫލް މަންހަޖާއި ތައުލީމް" ފޮތް ނެރެފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ހިތާމަވެރި ހުރާ ދަތުރު: މަރުވި ދަރިވަރުންނާއި ޕްރިންސިޕަލްގެ އާއިލާއަށް އެހީވާނެ ފަންޑެއް ހުޅުވަން ސްކޫލް ބޯޑުން ނިންމައިފި

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: އިމާދުއްދީނާ، ޖަމާލުއްދީން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފި

ޙިރާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބިމެއް ކަނޑައަޅައި އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއިކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރަން އެލްއެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި ހަވާލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

މި އަންނަ ދިރާސީއަހަރު ސްކޫލުން ޖާގަދެވޭނީ 60 ދަރިވަރުންނަށް: އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް

އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ: މުހުޔިއްދީނަށާއި އިމާދުއްދީނަށް މޮޅެއް

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކެރަމް މުބާރާތް ނިމުނު އިރު ގިނަ ވަނަތައް ޣިޔާސުއްދީނަށް