އެމްޑީޕީގެ ތިން ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް ހަތަރު ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

އެމްޑީޕީގެ ތިން ދާއިރާގެ ރައީސް ކަމަށް 4 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފަލާހު ދޫކޮށްލަން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގޮވާލައިފި

ގައްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ޕީޕީއެމްއަށް ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަމިއްލަ ކެނޑިޑޭޓަކަށް

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބިލްތައް އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވުމަށް ޑީއާރުޕީން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ ކައުންސިލަރު އާސިފް ޕީޕީއެމް އަށް

ވިލިމާފަންނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ކަމަށް މުހައްމަދު އިބްރާހިމް މަނިކު

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުނަށް މުސާރަ ދިނުމަށް އިތުރަށް 124 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: މިނިސްޓަރު

ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަހަރު މެދުތެރެއިން ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަކަށް ފަރުވާއެއް ބޭނުންވެފައި