ނ. އަތޮޅު ޕޯސްޓް އޮފީހުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލި މައްސަލަ: ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބައެއް ފައިސާ ހޯދައިފި

ޒަކާތު ފައިސާ އިން ފަގީރުންނަށް ބަހާ ފައިސާގެ މިންވަރު މިހާރު ވާނީ އުނިކޮށްފައި: ޑރ. މަޖީދު

ހަރަދު ކުޑަނުކުރެވެނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުންތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދައްކަން ހުރުމުން: ރައީސް

މިނިސްޓްރީން ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނުލިބިގެން ބިދޭސީންނަށް އަނެއްކާ ވެސް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: ރަލާއި އޫރުމަހުގެ ޑިއުޓީން ލިބޭ ފައިސާ އަކީ ހުއްދަ އެއްޗެއް ނޫން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

ޕޮލިސް ނިއުސް ބްރީފިން: 13 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަސް ތިޖޫރިއެއް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުން: އެޗްޑީސީ

އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އަމިއްލަފުޅު ދަތުރެއްގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކެވި ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުންތަކެއް ލީކްވެއްޖެ

ކާނިވަލުގެ ސްޓޯލްތަކުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު: 11 މުއައްސަސާއަކުން ފައިސާ އާއި މުދަލުގެ މުއާމަލާތް ހިންގި ގޮތް މިދިއަ އަހަރު ބަލައި ފާސްކުރ