ޕާޓީ ހިންގަން ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާ އަށް އެމްއެސްޑީޕީގެ ލީޑަރު ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަރަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަ

ބެޖެޓް ރިވިއު: އަންނަ އަހަރު ދިރާގުން ސަރުކާރަށް ދައްކާ ފައިސާ މި އަހަރަށް ވުރެ 47 ޕަސެންޓް މަދު

އާބާދީ އާއި ތަރައްގީ އެއްފަސްކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ބީލަމަށްލީ ތިން ރަށަށް 56 ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅައިފި

ފޭދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ފައިސާ އާއި ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި

މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކުރަން ޖެހިފައި

އެއާ ޓެކްސީގެ ކްރޫންގެ ހަޅުތާލު: ކޮއްތު ފައިސާ ބޮޑުކޮށްދިނުމުން ކްރޫން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ފަށައިފި

އެއާ ޓެކްސީ ކްރޫންގެ ހަޅުތާލު: ކޮއްތު ފައިސާ ބޮޑުނުކޮށްގެން ކްރޫން ހަޅުތާލު ފެށުމުން، ޓީއެމްއޭގެ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކޮށްގެން އެއާ ޓެކް

އެމްޓީޑީސީ 49- 51 މޮޑެލްގެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމަށް 56 ފަރާތަކުން ފައިސާ ދައްކައިފި

މުނިސިޕަލްޓީން ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކައިފި

ހަތް މަހުގެ އިނާޔަތު ފައިސާ ނުލިބިގެން ކޮލެޖުގެ ބައެއް ދަރިވަރުން އެޑިއުކޭޝަނަށް ގޮސް ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފި