އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އަމިއްލަފުޅު ދަތުރެއްގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކެވި ތާރީހު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ލިޔުންތަކެއް ލީކްވެއްޖެ

ކާނިވަލުގެ ސްޓޯލްތަކުން ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު: 11 މުއައްސަސާއަކުން ފައިސާ އާއި މުދަލުގެ މުއާމަލާތް ހިންގި ގޮތް މިދިއަ އަހަރު ބަލައި ފާސްކުރ

ތ. މެންބަރު އަފީފުގެ ދައުރު ނިމިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ: ލޯނުގެ 25 ޕަސެންޓު ފައިސާ ދެ މަސް ފަހުން ދައްކައިފި

ސަޕޯޓް ހޯދަން ފައިސާ އާއި ނުފޫޒުގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ: ކޮމަންވެލްތުގެ އޮބްޒާވަރުން

މުނިހޯމްކެއާ އިން ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލަ: ކުޑަ ކުއްޖަކާއި އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބައެއް ފައިސާ ހޯދައިފި

ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން 2008: ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ އާއި ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ވޯޓު ހޯދުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން: އަންނި

ބޭންކްތަކަށް ޓީ ބިލް ވިއްކައިގެން ސަރުކާރު ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދައިދޭ ކަމަށް ގަވާނަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ބޮޑު މޮހޮރާ ފަޅުގައި ރަށެއް ތަރައްގީކުރުން: ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ނެތުމުން، ހިއްކާ ސަރަހައްދުން ބަޔަކާ އެކު ތިން ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ފުރު

ކަނޑޫމާ ރިސޯޓުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ފައިސާ ނުދިން މައްސަލަ: އެންމެ ފަހުން ބޮޑު ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެ، މާރާމާރީ ހިންގައި ބައެއް މީހުން ޒަހ