ރަޝިޔާގެ އަންހެނުންތަކެއް، އައިއެސް އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މަކަރު ހަދައިގެން ހޯދައިފި

ޝީޝާ އެކައުންޓުން ފައިސާ ގެއްލުނު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ އެކަކު ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފި

ގެއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނެގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އުފަންވިއިރު "މުހައްމަދު" މި ލަފުޒު ލިޔެވިފައިހުރި ކަންބަޅިއެއް ގަތުމަށް މިލިއަނުން ފައިސާ

"ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން" އަށް ފައިސާ އޮހެނީ، އެކަމަކު "ޕީކޭ" ގެ ރެކޯޑް އަދިވެސް މުގުރާނުލެވޭ

މުމްބާއީގައި ބޮން ގޮއްވުމަށް ފައިސާ ހަރަދުކުރި މެމޮން ދަންޖައްސައި މަރާލައިފި

އާއިލާއަށް ފައިސާ ފޯރުނުކޮށްދެވުމުން އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅެފި

ދެ މުވައްޒަފަކު ހަނދާން ނެތިގެން ފައިސާ ދަބަސް ބަހައްޓާފައި ހިނގައްޖެ

ރަހީނުވި ކަމަށް ހެދިގެން، ފިރިމީހާއަށް އޮޅުވާލުމަށްފަހު ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕީޖީ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ ދަތުރުތަކަކަށް ފައިސާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތާއި މެދު އޮޑިޓަ ޖެނަރަލް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި