ރާއްޖެއާއި ލަންކާ އިން ދެ ގައުމުގެ ފައިސާ ގަންނަން ލިބޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަނީ

ލަންކާ އާއި ރާއްޖޭގައި ދެ ގައުމުގެ ފައިސާ ބޭނުން ކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ

ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިފައިގެން ދިޔަ ބަޔަކަށް ހަމަލާދީ އެކެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި

އެމްޑީޕީން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ހުއްޓުވަމުން ދަނީ ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ފައިސާ ދީގެން މެންބަރުން ގަނެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށް: މަހްލޫފް

އިންވެސްޓްކުރާނެ ފައިސާ ނެތުމުން އެޕޯލޯގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

އައްޑު އަތޮޅު ހިތަދޫ ފިހާރައަކުން ވަގަށް ނެގި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހޯދައި، ދެ ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

މީހަކު ހޮވި ފައިސާ ދަބަހެއް ސިވިލް ކޯޓާ ހަވާލު ކުރުމުން އޭގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށް ބުނާ މީހާއާ ހަވާލުކޮށްފި

އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކު ދޫކުރާ ފަރާތްތައް ދެ ގުނައިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ބިލެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ކޭޝް ކާޑަކުން އިތުރަށް ފައިސާ ކެނޑިކަމުގެ ކުށުގައި މީހަކު ހަ މަހަށް އަރުވާލަން ހުކުމްކޮށްފި

ހޯރަފުށީ ހުސޭނުބޭގެ މަރު: ގޯންޏަކަށް އަޅައި ދެ ތަނެއްގައި ފޮރުވާފައި ހުރި ފައިސާ އަނެއާކާ ވެސް ހޯދައިފި