ފައިސާ ދީފިނަމަ، ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅު ވިއްކާލަން އަންހެނަކު ނިންމައިފި

އުރީދޫ އިން ޗައިލްޑް ހެލްޕްލައިނަށް ހިލޭ ގުޅޭ ފޯންލައިނަކާ އެކު ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފި

އެންމެ ކުޑަ ޔޫއެސްބީ ޑްރައިވް ފައިސާ ފޮއްޗަކަށް ވުރެ ކުޑަ

މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލައި މިއަހަރުވެސް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ އެމްޑީޕީއަށް

މެންބަރުންގެ އަދަދަށް ބަލައި މިއަހަރުވެސް އެންމެ ގިނަ ފައިސާ އެމްޑީޕީއަށް

މާނެންފުއްޓާއި ގުޅިގެން ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށްބުނެ ފޮނުވާފައިވަނީ އެކި ފަހަރު އެކި އަދަދު: ވަކީލު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް ރިއާޔަތްކޮށް މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފައިސާ އެމްޑީޕީއަށް

ޓެކްސީއަށް ފައިސާ ނުދެއްކި އަންހެނެއްގެ މައްޗަށް، 30 މޭލަށް ހިނގުމަށް އަމުރުކޮށްފި