މަލީޝާ ޙައްޖު ގުރޫޕުން ފައިސާ ނަގާފައިވާ މައްސަލާގައި ހޯދަމުންދާ މީހާގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

ޙައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި މަލީޝާއަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ޕޮލިހަށް އެމަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި

ފައިސާ ނުދޭން އޭސީސީން އަނެއްކާ ވެސް އަންގައިފި

ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން އެކްސިޑެންޓެއްވުމުން ބަދަލަށް ފައިސާ އަތުލަނިކޮށް ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ބާ؟

ވަތަނިއްޔާ ޕްރިޕެއިޑް އިންވެސް މިސްކިތް ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ދިރާގު ޕްރިޕެއިޑް އިން މިސްކިތް ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ކުށްވެރިކޮށްފި

ތުއްތު ލިޝާން ފައިސާ ނެތިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ނުނެރެވިފައި

“ފައިސާ” ކާޑާއެކު އިސްލާމިކް ބެންކްގެ އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށްފި