"ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓްތަކުގައި ހުރި ފައިސާ ބޭނުން ކުރީ ކުރީގެ ސަރުކާރުން"

މި ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނަން: އިލެކްޝަންސް

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދުން ވެސް ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ދަތިކަމަކަށްވެފައި: ރައީސް

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ޕާޓީތަކަށް ހަރަދުކުރާނެ ކަމެއް ނެތް: ރައީސް

ދަރިންގެ ހަރަދަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ 1000ރ. އަށް ބޮޑުކޮށްފި

ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާ އާއި މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ހޯދައިފި

ހަރަކާތްތެރިނުވާ ސިޔާސީ 7 ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ނުދޭން ނިންމައިފި

އެލައިޑުގެ ފައިސާ އަށް ހިޔާނާތްތެރިވި މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

ސިޔާސީ ހަތް ޕާޓީ އަކަށް ފައިސާ ނުދީ ހިފަހައްޓައިފި