ބޮކިފަތި ދިއްލުމުގެ މުބާރާތުން ލިބުނު ފައިސާ ހަދިޔާކުރުން

މިނިވަން 50ގެ އިނާމުގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް އަށް ލިބުނު ފައިސާ ދެ މަރުކަޒަކަށް ހަވާލުކޮށްފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ސަލާމް ބުންޏަސް ފައިސާ ނުކަނޑަން އަނިލް އަންގަވައިފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ސަލާމް ބުންޏަސް ފައިސާ ނުކަނޑަން އަނިލް އަންގަވައިފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުން ސަލާމް ބުންޏަސް ފައިސާ ނުކަނޑަން އަނިލް އަންގަވައިފި

ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފައިސާ ފޭރުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިލްތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކީ ފިނޭންސުން ލަސްކުރަން އެންގުމުން: ކައުންސިލް

ބިދޭސީއަކަށް ބިރުދައްކައި ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފްލޮރިޑާ ކައިރިން ކަނޑު އަޑިން 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ރަން ފައިސާ ފޮތިތަކެއް ނަގައިފި

ފްލޮރިޑާ ކައިރިން ކަނޑު އަޑިން 4.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ރަން ފައިސާ ފޮތިތަކެއް ނަގައިފި