އެއާޕޯޓުން އުނި ކުރި ފައިސާ ދޭނެ ބަޔަކު "ނޭނގޭ"

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ ދެއްކިކަން ޔަގީންކުރަން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަނީ

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ ނުދައްކާ 104 ކުންފުންފުންޏެއްގެ ނަން އާންމުކޮށްފި

24 ކިލޯގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ފުލުސް މީހާ އަކީ ފައިސާ ފޮނުވި މީހާ: ޕޮލިސް

"ފައިސާ ބެހި ނަމަވެސް، އަޅުގަނޑު ހޮވުނީ ރައްޔިތުންގެ އިހުލާސްތެރިކަމުން"

24 ކިލޯގެ ހެރޮއިންއާ ގުޅުންހުރި ފުލުހަކީ އީރާންގެ އެޖެންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވި މީހާ

24 ކިލޯގެ ހެރޮއިންއާ ގުޅުންހުރި ފުލުހަކީ އީރާންގެ އެޖެންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވި މީހާ

ހަމްޒާއާއި އިތުރު ބައެއްގެ މައްޗަށް ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

އެސްބީއައި އިން ފައިސާ ޖަމާނުކުރުމުން ޝީޝާއިން ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

މަކަރާއި ހީލަތުން މީސްމީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުން އާންމު