ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދިނުމަށް ސީއެސްސީން އެދެފި

ޓޫރިޒަމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމަނާފައި ނުވުމުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްވާނެ: ސިޔާމް

ޒަކާތު ފަންޑުން ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް ފައިސާ ދޭނެ އުސޫލު ކަނޑައަޅައިފި

ސާކް ސަމިޓްގެ ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ނުލިބުމުގެ މައްސަލަ ހޫނުވަނީ

އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހަދާ މީހުން މައްސަލަ ޖައްސައިފި

އެމްބީސީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ނުހިމެނުމުން މަޖިލީހުން ގޮތެއް ނިންމަނީ

އެމްޓީސީސީގެ ފެރީ ފައިސާ ބަހައްޓާ ތިޖޫރީ ފަޅާލައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލިގެން ބުރުނީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި ލީޑިން ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފޭދޫން އަނދައި ހުލިވި ގޭގެ އާއިލާ އަށް ހުޅުވި ފަންޑުން ލިބުނު ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ގެއްލިގެން ބުރުނީ ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލާއި ލީޑިން ޓީޗަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި