ސިޔާސި ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭ އުސޫލް ބަދަލުކުރުމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ލަފާ ދެއްވައިފި

ސީއެސްސީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް: މެންބަރުންގެ ފޯން ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް

ގަމުގައި މަގު ހެދި ފައިސާ ދޫނުކުރަން އޭސީސީން އަންގައިފި

ފައިސާ ނެތިގެން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި

ފައިސާ ނެތިގެން ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި

ސިއްހީ ފަރުވާގެ އިންޝުއަރެންސަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ގޮތަށް ޑީއާރްޕީން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ކުލި ނުދީގެން އަތުލި ފަސް ރަށަކުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ތިން އަހަރުން ދައްކަން ފުރުސަތު ދީފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދިވެހިން ފައިސާ ހަރަދުކުރާ މިންވަރު ބަލަނީ

ބާރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ތިޖޫރި ފަޅާލައި ފައިސާ ގެންގޮސްފި

ދުވާފަރާއި ވިލުފުށީގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ހިމެނުމަށް ސުނާމީ ކޮމިޓީން އެދެފި