ޕާކިސްތާނަށް އެހީވުން: ބައިބަޔަށް ފައިސާ ހަވާލުކުރަން އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާދީފި

ޑީއާރްޕީން ހޯދި ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަން ސާބިތު ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީން ކޯޓަށް ހެކި ހުށަހަޅައިފި

މުއްދަތު އިތުރުކުރާ ރިސޯޓުތަކަށް އެއް ފަހަރާ ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގަވައިދު ނެރެފި

ފައިސާގެ މުއާމަލާތުގެ ހާދިސާ ސާބިތު ނުވާތީ ބައުންސް ޗެކުގެ ފައިސާ ދޯނި ސާވިސްގެ ވެރިޔާއަތުން ނަގައިދެވޭކަށް ނެތް: ހުކުމް.

ހައުންސިން ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދަން ދޫކުރާ ތިން ރަށުގެ ޕްރީބިޑް މީޓިން އަށް އިންވެސްޓަރުންގެ މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ނުލިބުނު

އޮފީހެއްގެ ތިޖޫރީ ހަލާކުކޮށްލައިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އާއި ޑޮލަރު ވަގަށް ގެންގޮސްފި

ވިލިމާލޭގައި ފެން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ދަތިވެ ޝަކުވާކޮށްފި

ޕާކިސްތާނަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ގޭގެއަށް ވަދެ ފައިސާ ހޯދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ލިބެމުންދޭ: ޕޮލިސް

ޕާކިސްތާނަށް އެހީވާނެ ފައިސާ ހޯދަން ބޭރުގެ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހުއްދަ ދީފައެއް ނުވާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ޕާކިސްތާނަށް އެހީވުމުގެ ނަމުގައި ފައިސާ ނަގަމުންދިޔަ ބަޔަކު ހުއްޓުވައިފި