7،000 މެމްބަރުން ހަމަވުމުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާ ގޮތަށް އަދާލަތުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ދައުލަތަށް ލިބެން ޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބިފައެއްނުވޭ!

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ އިން ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ފައިސާ، މުދާ އަދި މަތީ މަގާމުތަކުގެ ދަޅަތައް ސިފައިންނަށް ދައްކާ!

ރާއްޖޭގެ ކުންފުނިތަކުން މޮރިޝަސްގެ ކެޕިޓަލް މާރކެޓްއިން ފައިސާ ހޯދައިދެނީ

"ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ރާއްޖެއިން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް"

"ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ރާއްޖެއިން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް"