މަދަނައިގެ ފައިސާ ހަރަދުކުރި ގޮތް އެނގެން އޮންނާނެ: އެންސްޕާ

ދަރަނބޫދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

ސަރުކާރަށް ދައްކާ ފީއިން 25 ޑޮލަރުގެ ފައިސާ އުނިކުރާނެކަން ޖީއެމްއާރުން އަންގައިފި

ސަރުކާރަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ އިން 25 ޑޮލަރަށް ވާ ބައި ކަނޑަނީ!

ފައިސާ ހަރަދުކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް އިމުން ބޭރުގައި: އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

ކަރަންޓް ބިލްތަކަށް މިލިއަނުން ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ: އެސްޔޫއެލް

ހަރަކާތްތެރި ނޫން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ލަފާދެއްވައިފި

އަބުރުގެ ބަދަލަށްވާ ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ކުރީގެ ކޮންޓްރޯލާ އިލްޔާސްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫ ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ސިނގިރޭޓާއި ފައިސާ ގެންގޮސްފި

ބިލް ފާސްވި ގޮތުން ހެލްތު އިންޝުއަރެންސްގެ އާ ސްކީމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ