ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮއްވައި ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ އަތުން އިތުރަށް ފައިސާ ނަގަން ފަށައިފި

މަލީޝާއިން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގާފައިވާތީ އިތުރު 8 މީހަކު ޕޮލިހަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޖަމާއަތެއްތޯ ބެލުމަށް ފަހު ހައްޖު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަލީޝާ ހައްޖު ޖަމާއަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނެގި މައްސަލަ ބަލަނީ

ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެއްލައިދޫގެ އެކައުންޓްތައް ފްރީޒްކުރަން ކޯޓުން ނިންމައިފި

ހުއްދަ ދީފައި ނުވާ ޖަމާއަތަކުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

މަހުލޫފަށް ކޮމެޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އިޖްތިމާއީ ކަންކަމަށް ހަދިޔާ ކުރަނީ

މީހުން އަތުން ފައިސާ ނަގައިގެން ޖަމާއަތުގެ ވެރިޔާ ފިލައިފި

ޕެންޝަން ފައިސާ ނުދައްކާ ލިސްޓުގައި ތަކަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހިމެނިފައި އޮތުމުން މާފަށް އެދެފި

ޕެންޝަން ސުކީމަށް ފައިސާ ނުދައްކާ 90 ފަރާތެއްގެ ނަން އާންމުކޮށްފި