އޭޓީއެމްތަކުން ވަގަށް ފައިސާ ނަގަމުން ދިޔަ މީހާ ވިލިމާލެއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޓީއެމްތަކުން ވަގަށް ފައިސާ ނަގަމުން ދިޔަ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އޭޓީއެމްތަކުން ވަގަށް ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހުން ހޯދަން ފަށައިފި

އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ބަޖެޓަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ފައިސާ ދިނުމަށް ނިންމައިފި

ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި އެކި މީސް މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގި މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

އޭޓީއެމްތަކުން ވަގަށް ފައިސާ ނަގާ މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފި

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދިޔަ މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށް

އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނެގުމަށް އެހީވެދިނުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނަގަމުންދާ މީހަކު ހޯދަނީ

އޮޅުވާލައިގެން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަމުންދިޔަ މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕީޖީއަށ

ޑޮލަރު ގަނެދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ނެގި މައްސަލައެއް ޕީޖީ އަށް