"ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ރާއްޖެއިން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް"

"ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ރާއްޖެއިން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް"

"ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ރާއްޖެއިން ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތެއް ނެތް"

ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރޮޖެކެޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ މޮރީޝަސް ސްޓޮކްއެކްސްޗޭންޖު މެދުވެރިކޮށް ހޯދާނެ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

ރިޓަޔަމެންޓް ފައިސާ ހޯދަން ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރ އެދިވަޑައިގެންފި

ވަގު ފައިސާ ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތައް ބަލަނީ

މޯބައިލް މެދުވެރިކޮށް އިންޝުއަރެންސަށް އެދި ފައިސާ ދެއްކޭނެ އެޕްލިކޭޝަނެއް އަމާނާއިން ތައާރަފުކޮށްފި

ރިޓަޔަމަންޓް ފައިސާ ހޯދަން ކުރީގެ ސީޕީ ހުސެއިން ވަހީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރިޓަޔަމަންޓް ފައިސާ ހޯދަން ކުރީގެ ކޮމިޝަނާ ހުސައިން ހުށަހަޅުއްވައިފި

ރިޓަޔަމަންޓް ފައިސާ ހޯދަން ހުސެއިން ވަހީދު ހުށަހަޅުއްވައިފި