ރިޔާސީ ކެމްޕެއިން 2008: ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ފައިސާ އާއި ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން ވޯޓު ހޯދުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ނޫން: އަންނި

ބޭންކްތަކަށް ޓީ ބިލް ވިއްކައިގެން ސަރުކާރު ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދައިދޭ ކަމަށް ގަވާނަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ބޮޑު މޮހޮރާ ފަޅުގައި ރަށެއް ތަރައްގީކުރުން: ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ނެތުމުން، ހިއްކާ ސަރަހައްދުން ބަޔަކާ އެކު ތިން ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރަން ފުރު

ކަނޑޫމާ ރިސޯޓުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު ފައިސާ ނުދިން މައްސަލަ: އެންމެ ފަހުން ބޮޑު ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެ، މާރާމާރީ ހިންގައި ބައެއް މީހުން ޒަހ

ރިސޯޓްތަކުގެ ވެރިން ރާއްޖޭގައި ފައިސާ ނުބެހެއްޓުން ބޮޑު މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ގަވަރުނަރު ފާހަގަކުރައްވައިފި

ޕާޓީ ހިންގަން ސަރުކާރުން ދިން ފައިސާ އަށް އެމްއެސްޑީޕީގެ ލީޑަރު ހިޔާނާތްތެރިވި ކަމަށް ބުނެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަރަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަ

ބެޖެޓް ރިވިއު: އަންނަ އަހަރު ދިރާގުން ސަރުކާރަށް ދައްކާ ފައިސާ މި އަހަރަށް ވުރެ 47 ޕަސެންޓް މަދު

އާބާދީ އާއި ތަރައްގީ އެއްފަސްކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ބީލަމަށްލީ ތިން ރަށަށް 56 ފަރާތަކުން ބީލަން ހުށަހަޅައިފި

ފޭދޫ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ފައިސާ އާއި ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި

މަސައްކަތްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ މަގެއް ތަނަވަސްކުރަން ޖެހިފައި