ތިން ގައުމަކުން ގެންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އިތުރުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ފައިސާ އިން 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭނެ: ފިނޭންސް

އެމްއެމްއޭގައި ހުރި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ފައިސާ އެއް އެކައުންޓަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ރ.ކ ކޮމެޓީތަކުގެ ފައިސާ އިން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދެއް ނޫނީ ނުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ރކ. ކޮމިޓީގެ ހުއްދަ ނެތި ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކެއް އޭސީސީން ބަލަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓާއި ތޮށި ލެވޭނެ ފައިސާ ކަށަވަރު ވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު

ސުނާމީ އެހީގެ ގޮތުގައި ކާޑުގެ ބަދަލުގައި ދެމުން އައި ފައިސާ ވެސް ހުއްޓާލަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ހޯމް އެފެއާޒުން އަންގައިފި

ރކ. ކޮމެޓީތައް އުވާލުމުން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކައުންސެލަރުންގެ އަތްމައްޗަށް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ތިން މެމްބަރަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅަ