ޑީއާރުޕީ އަންހެނުންގެ ގޮފީގެ ހަރަކާތްތައް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ މައުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އާއި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑްގެ ފައިސާ އޭގެ ހައްގުވެރިންނަށް މިހާރު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ލޭބަރ ޕާޓީން އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅައިފި

65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ބަރާބަރަށް ލިބެމުންނުދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ކުރަމުން އެބަދޭ

ހަމީދު އުމުރަށް ޖަލަށްލައި މިލްކުގައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ޕީޖީ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުން އުނިކުރި ފައިސާ ދީފި

މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި ބަޔަކު ގޮސް، ހަބީބް ބޭންކްގެ މެނޭޖަރަށް ހަމަލާދީ ފައިސާ އާއި ބައެއް ތަކެތި ފޭރިގެންފި

އޭޓީއެމަކުން ފައިސާ ނަގައިގެން ދިޔަ މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާތައް ފޭރިގެންފި

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އިން ޕެންޝަނަށް ކަނޑާ ފައިސާ ދައުލަތުން ދައްކައިދޭން ހަމަޖައްސައިފި

ތިން ގައުމަކުން ގެންނަ ބިދޭސީންގެ އަތުން ބަހައްޓަން ޖެހޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އިތުރުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ފައިސާ އިން 150 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭނެ: ފިނޭންސް