ޓެކްސީއަކަށް އެރި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޑްރައިވަރު ވަޅިން ބިރުދައްކައި ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނު މައްސަލައެއް ތަހްޤީޤްކުރަން ފަށައިފި

ކޮރަލް ވިލްގެ ހަތް ފްލެޓަށް އެއް ފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިފި

ހިތަދޫގައި 10 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ފައިސާ ދީ، ބިރުދައްކައިގެން ބަދުއަޚްލާގީ ޢަމަލު ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހައުސިން ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރާ ހަތަރު ރަށެއް ބީލަމަށްލައިފި

ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ހަތަރު ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަތަރު ރަށެއް ބީލަމަށްލާން ނިންމައިފި

ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާ ހައްޖުކޯޓާ އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނެގުމާ ނަން ނޯޓް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބޭ: އިސްލާމިކް އެފެއާޒު

ގްރީސްގައި މުސާރަ އާއި ޕެންޝަންގެ ފައިސާ އުނިކޮށް، ޓެކްސް އިތުރުކުރުމާ ގުޅިގެން ވެރިރަށް އެތެންސް ގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ޕާޓީތަކަށް ދަޢުލަތުން ފައިސާ ދޭ އުސޫލުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލައިފި

ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ބޭރުގެ ބޭންކެއްގައި ހުރިނަމަ އެ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދައިދޭނަން: ރައީސް