ތަޢުލީމީ ފަންޑަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސުކޫލުތަކަކުން ކޮންސެޓް ބޭއްވުމަށް ގޮވާލާ އިންޒާރު ކުރައްވައިފި

3 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ އިސްލާމިކް ފެއާރގައި ބެހެއްޓުނު މިސްކިތު ފަންޑަށް ލިބިއްޖެ

ގާސިމް ދައުލަތަށް އަދާކުރައްވަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ފަނަރަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުދައްކަވައިފިނަމަ އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައްޔިތުން ނިކުންނާނެ: އެމްޑީޕީ

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުން ފައިސާ ހޯދަން 8،000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގެ ފައިސާ ހޯދަން އެއްފަހަރާ 600 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

ވަޒީފާ ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން އެކި ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ނަގަމުންދާ ކަމުގެ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ގަތުމަށް 18 ފަރާތަކުން އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކައިފި

ކުރީ ސަރުކާރުގެ މީހުން "ވަގަށް" ނަގާފައިވާ ފައިސާ ލިބުމުން ބޭރުގެ އެހީ އެހާ ވަރަކަށް ބޭނުމެއް ނުވާނެ: އަލީ ހާޝިމް

ނުބުނާނަން އެއީ ފައިސާ ހޯދަން ވެގެންނޭ، އެކަމަކު އެ މަންޒަރު އެބަ ފެނޭ: ރީކޯ މޫސަ

ސަބްސިޑީ ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އެ ފައިސާ ބެހުމަށް އިދިކޮޅު ޕީއޭއިން ސަރުކާރަށް ގޮވައިލައިފި