ފަހުގެ ހަބަރު: ރަށްކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީން ފައިސާ ދޭގޮތަށް އެއްބަސްވުމުން ދިއްދޫ މަސްވެރިން އެނބުރި ގެއަށް ހިނގައްޖެ

ރޯޑްވާދިނަސް ހެދުމަށް ސަރުކާރަށް ފައިސާ ނުނަންގަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި، ޕާކިން ސްޓިކާތަކުގެ ފީ ކުޑަ ކުރައްވައިފި

ސުނާމީގެ ފައިސާ ނުލިބޭ މީހުންނަށް އެ ފައިސާ މި މަހު ދޫކުރައްވަނީ

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދޫކުރައްވާ ފައިސާ ރޭގެ ނިޔަލަށް 438 ގެއަކަށް ދެއްވައިފި