ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ މާދަމާރޭ ބަހަން ފަށަނީ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫކުރަނީ

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ މި ހުކުރު ދުވަހު ދޫކުރަން ފަށަނީ

ދިގު މުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ވެސަލް ލޮކޭޓިން ޑިވައިސް ގަނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

މީރާއަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑެއްދެނީ

މީރާއަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑެއް ދެނީ

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދޫކުރަން ފަށަނީ

މީރާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑެއް ދެނީ

ގައްޒާ އަށް އެހީވާން ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓުން ފައިސާ އެއްކުރަން ފަށައިފި

ޖަމިއްޔާތަކަށް ފައިސާ ދިނުމުގެ ކަންކަން ސަބް ކޮމެޓީއަކަށް ފޮނުވައިފި