ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް ދޭ ލޯން: 33 ޕަސެންޓް ލޯން ފައިސާ ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އެމްޑީޕީ މީހުން!

އިންޑިޔާ ބޭންކަށް ޖަމާ ކުރި ސިލޯން ބޭންކުގެ ޗެކަކަށް ދޫކުރި ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި

ފައިސާ ނުލިބޭތާ ފަސް މަސްވުމުން ދިޔަމިގިލީ އަންހެންވެރިން ރަށް ކުނިކެހުން ހުއްޓާލައި ހަޅުތާލުކޮށްފި

އެކައުންޓްގައި ފައިސާ ނެތި ޗެކް ދޫކުރުމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ކޮފީ ޝޮޕަކުން ދިރާގު ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭ، އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ފުލުހުންނަށް ހެދިގެން ފައިސާ ފޭރޭ ބަޔަކު މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވްމުންދާ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުންދީފި

ރޯޔަލްޓީއާއި ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރުން ފައިސާ ދެއްކި އަދަދު މީރާއިން އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ މަދު!

ނާޒިމަށް ފައިސާ ދައްކަން އެއްބަސްވެފައި އޮންނާނީ ކަނބާލިފަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން: ތަސްމީންގެ ވަކީލު

މުދަލާއި ފައިސާ ފޭރުން އާއްމުވެފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދެވިފައި ނުވާތީ: ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ

ފައިސާ ބޭރުކޮށް އެތެރެކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި