ދެތަނަކުން ފޭރުނުތާ 48 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ފިހާރައެއްގެ އަންހެން ސޭޓަށް ބިރުދައްކައި ފައިސާ ފޭރިގެންފި

މުސްތަފާ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ: ބީސީސީއައި އަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހެނީ ކުންފުނިން، އެކަމަކު 14 އަހަރުވީ އިރު ވެސް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނެ ކަމަށް މުސްތަފާ އިއުތިރާފްވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް: ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނީ ވަކި ވަރަކަށް ކަން ކަނޑައެޅުމަށް މަނިޓަރީ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ބަޖެޓު ފައިސާ އާއި މުދާ ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ އެއްވެސް އުޒުރެއް ނެތް: ކައުންސިލް ގަރާރު

ޕޮލިސް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް: ފުދޭ ވަރަށް ފައިސާ އާއި މުވައްޒަފުން ނުލިބޭތީ މަސައްކަތް ހިންގަން ވަރަށް ދަތި!

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އާ އެކު ވަގަށް ނެގި ތިޖޫރި ވަޅުލާފައި އޮއްވާ ހޯދައިފި

ފުލުހުންގެ ކޮއްތު ފައިސާ ކަނޑާލައި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކުން ކާންދޭން ހަމަޖައްސައިފި

ފުލުހުންނަށް ރިޔާޒް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުން: "ފުރިހަމަ މުސާރައާ އެކު ވަޒީފާ އަނބުރާ ދީ ނުވަތަ ރިޓަޔާ ކުރާ އުމުރާ ހަމައަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދީ"

ފަސޭހައިން ބޭރު ފައިސާ ނުލިބޭ މައްސަލައަށް އަވަސް ފިޔަވަޅު އަޅަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމަވައިފި

ކާނަލް ނާޒިމަށް ވެސް ރިޓަޔަމަންޓް ފައިސާ ނުދޭ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި