ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ކަރަންޓާއި ތޮށި ލެވޭނެ ފައިސާ ކަށަވަރު ވެއްޖެ: ރައީސް ނަޝީދު

ސުނާމީ އެހީގެ ގޮތުގައި ކާޑުގެ ބަދަލުގައި ދެމުން އައި ފައިސާ ވެސް ހުއްޓާލަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދެއް ނޫނީ ނުކުރުމަށް ހޯމް އެފެއާޒުން އަންގައިފި

ރކ. ކޮމެޓީތައް އުވާލުމުން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ކައުންސެލަރުންގެ އަތްމައްޗަށް

އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިސް ތިން މެމްބަރަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓަކުން ފައިސާ ދިން ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް ހުށަހަޅަ

ތެޔޮ ބިލްތަކަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން އެމްއެންއެސްއެލްގެ ބޯޓެއް ލަންކާގައި ހިފަހައްޓައިފި

ރިޓަޔާކުރި ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ރިޓަޔާމަންޓް ފައިސާ ނުލިބި "ހުސް އަތާ"

އެއިމް ސްޓޫޑިއޯގެ އާމިރަށް ޑައިރެކްޓަރު ފައްތާހު ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި

ފައިސާ ހޯދުމަށް ރަހީނުކުރި ކުއްޖަކު 21 ގަޑިއިރު ފަހުން ސަލާމަތްކޮށް ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ހާއްސަ ފުޓުބޯޅަ މެޗުގެ ބާކީ ފައިސާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާ ހަވާލުކޮށްފި