ސަލްޓަންސްގެ ލޯނު ފައިސާ ރީތިރަށުގެ އެކައުންޓުން އުނިކުރުމަކީ ބޭންކަށް އޮތް ހައްގެއް: ހުކުމް

ސަލްޓަންސްގެ ލޯނު ފައިސާ ރީތިރަށުގެ އެކައުންޓުން އުނިކުރުމަކީ ބޭންކަށް އޮތް ހައްގެއް: ހުކުމް

އެންމެ ގިނަ ފައިސާ ޗެލްސީ އަށް

ސަރުކާރުން އާސަންދަ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ނުދައްކާތާ ފަސް މަސް!

ސަރުކާރުން ފައިސާ ނުލިބި ލަސްވާތީ އާސަންދަ ކުންފުނިން ފައިސާ ހުސްވަނީ

ކާޑުން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ފައިސާ، ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލްއިން ފަށައިފި

ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމުން ފައިސާ ނެގޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށްފި

އޭޓީއެމްތަކުން ފައިސާ ނެގޭ ވަރު ބީއެމްއެލްއިން އިތުރުކޮށްދީފި

ފައިސާ ނެތް ހާލުގައި ވެސް މި އަންނަނީ ހިދުމަތް ދެމުން: ހެލްތު މިނިސްޓަރު

އޭސީސީގެ ބޭނުމަށް ނަގާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުންނަ ފައިސާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓަށް ޖަމައެއް ނުކުރޭ: އޮޑިޓް