ފުލުހުންނަށް ހެދިގެން ފައިސާ ފޭރޭ ބަޔަކު މާލޭގައި ހަރަކާތްތެރިވްމުންދާ ކަމުގެ އިންޒާރު ފުލުހުންދީފި

ރޯޔަލްޓީއާއި ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރުން ފައިސާ ދެއްކި އަދަދު މީރާއިން އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ މަދު!

ނާޒިމަށް ފައިސާ ދައްކަން އެއްބަސްވެފައި އޮންނާނީ ކަނބާލިފަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން: ތަސްމީންގެ ވަކީލު

މުދަލާއި ފައިސާ ފޭރުން އާއްމުވެފައިވަނީ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދެވިފައި ނުވާތީ: ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ

ފައިސާ ބޭރުކޮށް އެތެރެކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެމްއެމްއޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

މަސްވެރިންނަށާއި އިންޖީނުގެތަކަށް ސަބްސިޑީ ދޭނެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމަށް މިދިޔަ އަހަރު ފައިސާ ބެހިގޮތުގެ ތަފުސީލު ހޯދުމަށް މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ތިނަދޫގެ ނަރުދަމާއާއި މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޔުޓިލިޓީސްއަށް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގެރެންޓީ ދޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

އާހާބަރުން ބިންގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން ދެއްކި ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ނިންމައިފި

ބަރޮހަށް އެރި މީހުން ވަނީ ފައިސާ ހުރި ތަންތަނަށް ގެއްލުންދީފައި!

މިދިޔަ ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓީޝާޓުތަކަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތަކާ ޒަކީ ވާހަކަ ދައްކަވައިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ އޯޑިއޯއެއް ލީކުވެއްޖެ