ފެންޝަން ފަންޑުން އެކިބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނެގޭގޮތް ހަދާނަން: މުޢިއްޒު ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަން އަލުން އިޔާދަވުމަށް ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އެދޭކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ: ޑރ. ޝަހީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދައިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސަޢުދު ޕީޕީއެމ

ވިނަރެސް ފްލެޓް ފައިސާ ދިގު މުއްދަތުން ދައްކާ މީހުނަށް ފުރުސަތެއް

ދަރަންޏާ މެދު ކަންބޮޑެއް ނުވޭ، ދަރަނިތައް ދެއްކުމަށް ފައިސާ ހޯދޭނެ ގޮތްތައް މިހާރުވެސް ފަހިވެއްޖެ: މުއިއްޒު

އާރޯ ފެން މޫލީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ލަންދޫ ކައުންސިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި އުރީދޫ މަސްރޭސް ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ގެ ޗެމްޕިއަންކަން “ޓީމް ބުޅިކެނޑި” އަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޚިދުމަތްތަ

އުފާވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުން ދިރިއުޅޭ މިނިވަން ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިއޮތީ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ ސަބަބުން: ރައީސް ފެންޝަން ފަންޑުން އެކިބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނެގޭގޮތް ހަދާނަން: މުޢިއްޒު ވަޠަނީ ލޭ ހިނގާ ދިވެހި ދަރިން ޤައުމަށް ހިތުހުރިގޮތެއް ހަދާތަން ބަލާކަށް ނ

ޢިބްރަތްތެރި ވާހަކަ: ﷲ ތަޢާލާއަށް ބިރުވެތިވާ އަންހެނަކު ސަލާމަތަށް އެދި ދުޢާކުރުމުން ވަގުތުން ސަލާމަތާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

10 އަހަރުވުމުން ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާނަން: މުއިއްޒު

10 އަހަރުވުމުން ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާނަން: މުއިއްޒު

މީޑިއާތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދޭން މުއިއްޒު ވެސް ވައުދުވެވަޑައިގެންފި

10 އަހަރުވުމުން ޕެންޝަން ފަންޑުން ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހަޅާނަން: މުއިއްޒު