"މިދިޔަ އަހަރު ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަން 5590 ދަރިވަރަކަށް ފައިސާ ދޫކުރެވުން"

ފަގީރެއް ކަމަށް ހީކޮށް ހެރީ ޕޮޓާ ތަރިއަށް ފައިސާ ދީފި

ސަރުކާރުން ދަނީ ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި، ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަމުން: އިދިކޮޅު

"ޝަރީފަށް ފައިސާ ދިން، އެ ފައިސާ ހުރީ އޭނާގެ އެކައުންޓުގައެއް ނޫން"

ކޮންމެ ކޯޓަކަށް ވެސް ފައިސާ ބަލައިގަނެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކޯޓަކަށް ވެސް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދައިފި

ހުކުމްތަކުގައި ހިމެނޭ ފައިސާ ހުރިހާ ކޯޓަކުން ބަލައިގަންނަނީ

ޝިޔާމްގެ ސުވާލެއް ގާޟީ އަލީ ރަޝީދަށް: އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ އެސްއޯފަށް ލިބުނުކަން އެނގުނީ ކިހިނެއް؟

ބަޖެޓުން ފައިސާ ލިބެނީ ތިން ޕާޓީއަކަށް، އެންމެ ގިނަ ފައިސާ އެމްޑީޕީއަށް

އެލައިޑްގެ ކަލަންޑަރުން އެތައް ބަޔަކު ލައްކަ ފައިސާ އެއްކޮށްފި