ޗައިނާ އާއި އިންޑިޔާ ފައިސާ ކޮތަޅެއްގައި ތާށިވެފައި

އެކޮމަޑޭޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކީ ރަނގަޅަށް: އެންޑީއެމްއޭ

އެކޮމަޑޭޝަނަށް ފައިސާ ދެއްކީ ރަނގަޅަށް: އެންޑީއެމްއޭ

ބޮޑުއަގުގައި ކާބޯތަކެތި ގަނެ، ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ ފައިސާއަކީ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދައިފައިވާ ފައިސާ: އެންޑީއެމްއޭ

ބޮޑުއަގުގައި ކާބޯތަކެތި ގަނެ، ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނާ ފައިސާއަކީ އަނބުރާ ދައުލަތަށް ހޯދައިފައިވާ ފައިސާ: އެންޑީއެމްއޭ

އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ގަތް ފައިސާ އޮޑިޓުގެ ކުރިން ދައުލަތުން ހޯދި: ހިސާން

އަގުބޮޑުކޮށް މުދާ ގަނެވުނީ ނޭނގި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދިން: އެންޑީއެމްއޭ

އަގުބޮޑުކޮށް މުދާ ގަނެވުނީ ނޭނގި، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދިން: އެންޑީއެމްއޭ

އަގު ބޮޑުކޮށް ތަކެތި ގަތް މައްސަލާގައި ފައިސާ ހޯދައިފިން: އެންޑީއެމްއޭ

އަގުބޮޑުކޮށް ތަކެތި ގަނެފައިވާ މައްސަލައިގައި ފައިސާ ވަނީ ހޯދާފައި: އެންޑީއެމްއޭ