މާފުށިވަރު ރިސޯޓް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި، ވަގުތުން ފައިސާ ދެއްކި!

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހިއްކާ ބިމުގައި ހިއްސާ ހަމަހަމަ ވާން ޖެހޭ: މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު

4000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ އެޑްވާންސް ފައިސާ ދައްކައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިން ހޯދާ ފައިސާ ސާފުކުރުމުގެ ބޮޑު ޖަރީމާއާއެކު އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމަށް ނުރައްކާ

4000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ އެޑްވާސް ފައިސާ ދައްކައިފި

ވެރިފަރާތަށް ނޭނގި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޓްރާންސްފާކުރި ބަޔަކު ހޯދަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ޓްރާންސްފާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެމީހަކު ހޯދަނީ

މީހެއްގެ އެކައުންޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޓްރާންސްފާކުރި ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފައިސާ އިތުރުކުރަން ވޮލެޓަށް އަކައެއް ލައިގެން ގެންގުޅުނީމާ ރުފިޔާ އިތުރުވާނެތަ؟ އެކުރެވެނީ ކިހާބޮޑު ފާފައެއްކަން އެނގޭތަ؟

މީހުންގެ ވާހަކަ އަޑު އަހައިގެން ފައިސާ ހޯދާ މީހެއް!