ދައުވާ ކުރެވޭނީ ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަމުގެ ފައިސާ ވަދުނު ތަނެއް ހޯދިގެން: ޝަމީމް

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގައި ދައުވާ ކުރެވޭނީ ފައިސާ ވަތްތަނެއް ހޯދިގެން: ޕީޖީ

ފައިސާ ފޮނުވަން ކުރާ ކޯލްތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ބީއެމްއެލް އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އެކައުންޓަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އެހެން އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދި ކުރާ ކޯލުތަކަށް ސަމާލުވޭ!

ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް، މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދަން ކޯލުތަކެއް ކުރަނީ

އެހެން އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަށް އެދި ކުރާ ކޯލްތަކަށް ސަމާލުވާން ބީއެމްއެލުން އެދެފި

އެއް އެކައުންޓުން އަނެއް އެކައުންޓަށް ފައިސާ ފޮނުވަން ބޭންކުން ނުގުޅާނެ

އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ގުޅަމުންދާތީ ސަމާލުވުމަށް ބީއެމްއެލްއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ސަމާލުވޭ! ފައިސާ ފޮނުވަން ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ކޯލްތަކެއް!

ވިސާ ކާޑުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށް ފައިސާ ކަނޑާނީ ރުފިޔާއިން