މާފަރު އެއަރޕޯޓް ނުނިމި ލަސްވަނީ ރިޝްވަތުގެ ކަޅު ފައިސާ ނަގާފައި އޮތުމުން - ނަޝީދު

ސައުދީ އަރަބިއާއިން ހާޝުގްޖީގެ ދަރިންނަށް ގެޔާއި ފައިސާ ދޭ: ވޮޝިންޓަން ޕޯސްޓް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އުފުލި ކުދިންނަށް މިހާރު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ހިމާޔަތް ދީފައި - ނަޝީދު

ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފި

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ނާއިބު ރައީސް

ﷲ ނަހީ ކުރައްވާފައިވާ ކަންތައް ކުރަން ޔާމީނަށް ފައިސާ ދުލެއް ނުކުރާނަން – ނަޝީދު

ރައީސް ޔަމީންގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި 100 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަކީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ

ޔާމީން އަތުގައި ހުރީ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ: ނަޝީދު

ރައީސް ޞާލިހް ޔާމީނަށް: ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން ދައުލަތުން ނެގި ފައިސާ އަދިވެސް ނުދައްކާ

ކެމްޕޭނަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފްރީޒްކޮށްފައިވާތީ، އަދިވެސް އަތްލެވޭ ގޮތެއް ނުވޭ - ޔާމީން