ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އެދިއްޖެ

ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީ އާއި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ ނުހިމަނާ 4 ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފޮނުވައިފި

ޝަރުޠުހަމަވާ ސިޔާސީ 6 ޕާޓީގެ ތެރެއިން 4 ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފޮނުވައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރިސޯޓުތަކުގެ އާމްދަނީ ދަށް، ސަރުކާރަށް ދިން ފައިސާ ގިނަ

ބަނޑުހައިވެގެން ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި ކަމަށް ބުނި އަންހެނަކު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި މީހެއްގެ އަތުން ފޭރުނު ދިވެހި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ފުވައްމުލަކުގައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ މުދަލާއި ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި މަރުވީ ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހެއްކަމަށް ބެލެ

ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އެދިއްޖެ

މީހެއްގެ އަތުން ފޭރުނު ދިވެހި އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި ފުވައްމުލަކުގައި ފަތުރުވެރިއެއްގެ މުދަލާއި ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި މަރުވީ ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހުޅުދޫ މީހަކު ހޯދަނީ މަގުބޫލު ލިޔުންތައ

މި ޤައުމު ހިންގާނީ ފައިސާ ޗާޕުނުކޮށް: ރައީސް

އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއު ހިންގީ ފައިސާ ޗާޕްނުކޮށް: ރައީސް

މި ސަރުކާރުން ޤައުމު ހިންގާނީ ފައިސާ ޗާޕުނުކޮށް: ރައީސް