ވެންޓިލޭޓަރުގެ ފައިސާ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް: އަމީރު

ވެންޓިލޭޓަރު ގަންނަން ފައިސާ ދޫކުރި މައްސަލާގައި އަމީރު މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކޮށް، ސުވާލުކުރަނީ

ހަންކެޑެއަށް ފައިސާ ލިބިއްޖެ، އެއާޕޯޓް ނިމޭއިރު 6،000 އެނދު ހުންނާނެ

ފައިސާ ހޯއްދަވަން ރައީސް އިބްރާހީމް ފޮނުއްވި ސިޓީއަށް ސައުދީން ޖަވާބެއް ނުދިން

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގަންނަން ފައިސާ ދޫކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަމީރު މަޖިލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ސައުދީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވުމަށްފަހު، ފައިސާ ހޯއްދަވަން އަމީރު ސައުދީއަށް

ޗެކުން ފައިސާ ނެގޭ ލިމިޓަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކޮށްފި

ޢިބްރަތެރި ވާހަކަ: 2 ދަރިންނަށް ކާންނުދެވޭތާ 2 ދުވަސްފަހުން ފައިސާ ހިފައިގެން ޙަރާމް ކަމަކަށް އެދިގެން އައި ފިރިހެނަކު ބޭރުކޮށްލި އަންހެނެކަށް ވަޤުތުން ލެއްވެވި ރަޙްމަތުގެ ވާހަކަ-

ފަހުން ފައިސާ ދައްކާ ގޮތަށް ފުލުހުންނަށް ހިދުމަތްދޭނެ ކްލިނިކްތަކެއް ހޯދަނީ

މެންބަރު ނަސީރުގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތެއް ނުވި