މާލޭގޯތިތައް ހަދާނެ ފައިސާ ކަށަވަރު ކޮށްފި

އެކްސް ބޭނުންކުރާ އެންމެން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް މަސްކު ވިދާޅުވެއްޖެ

ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން ގިނަ އިނާމުތަކެއް

ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން އަގުހުރި އިނާމުތަކެއް

ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

ޑީއެޗްއެލްއަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ނަމުގައި ސްކޭމް މެސެޖުތަކެއް!

އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން ގިނަ އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ފައިސާ ފޮތީގެ އެއް ފުށް ފެންނަ ބަޔަކަށް އިގުތިސާދު ނުދެމެހެއްޓޭނެ، ކުރެވޭ ކަމަކުން ބަނގުރޫޓުވެދާނެ: ރައީސް

ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވާ ބީއެމްއެލްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފެންޝަން ފަންޑުން އެކިބޭނުންތަކަށް ފައިސާ ނެގޭގޮތް ހަދާނަން: މުޢިއްޒު ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަން އަލުން އިޔާދަވުމަށް ގދ. ތިނަދޫ އިސްލާމީ މަރުކަޒު އެދޭކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ: ޑރ. ޝަހީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދައިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ސަޢުދު ޕީޕީއެމ