މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދި ތުހުމަތުގައި ބަޔަކު ހޯދަނީ

ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންގެ އާއިލާގައި ކުޑަކުދިން ތިބޭނަމަ އިތުރަށް ފައިސާ ދެނީ

ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންގެ އާއިލާގައި ކުޑަކުދިން ތިބޭނަމަ އިތުރަށް ފައިސާ ދެނީ

ކުރިޔެކޭ އެއްގޮތަށް މިހާރު އޭޓީއެމްއިން ފައިސާ ލިބޭނީ ކާޑު ނެގުމުން

ކޮވިޑް- 19: އެެމެރިކާ ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާ މަރުވެފައިވާ 1.1 މިލިއަން މީހުންނަށް

ކޮވިޑް- 19: އެެމެރިކާ ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާ މަރުވެފައިވާ 1.1 މިލިއަން މީހުންނަށް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ފައިސާ ލިބުނު ފަސް ފުލުހެއްގެ ތަޙްޤީޤު ފަށައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ފަސް ފުލުހެއްގެ ތަޙްޤީޤު ފަށައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ފަސް ފުލުހެއްގެ ތަޙްޤީޤު ފަށައިފި

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު ފަސް ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި