ޗައިނާގެ މުދަލަށް ރުފިޔާ އިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 6 ޕާޓީއަކަށް 43.7 މިލިއަން ރުފިޔާ, 4 ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދީފި

މިސަރުކާރުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލުގެގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

4 ޕާޓީއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި، އެމްޑީޕީއަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ފޮނުވައިފި

ހަތަރު ޕާޓީއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި، އެމްޑީޕީއަށް ދޫކުރަނީ ބަންދަށްފަހު

ގާޒާގައި ތިބި ޕްރޮފެސަރުގެ އާއިލާ ނެރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޑރ. ކުރްދީގެ އާއިލާ ގާޒާއިން ނެރުމަށް އައިއޭސީން ފައިސާ ދީފި

ޕްރޮފެސަރުގެ އާއިލާ ގާޒާ އިން ނެރެން ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި

އުރީދޫ އަތޮޅުދުވުމުގައި އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނައަށް އިންސްޓަ360 ކެމެރާއެއް އެމް-ފައިސާ އާއި މަނީގްރާމް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ޚިދުމަތް! އުރީދޫ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ދައްކާލެވޭނެ މިރޯދަމަހުވެސް އުރީދޫގެ ކަސްޓ

ހަތަރު ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަނީ، އެމްޑީޕީއާ ކޮންގްރެސް ނުހިމެނޭ