މިއަހަރު ނިމޭއިރު ބިދޭސީންގެ އަދަދު އާބާދީގެ ތިރީސް އިންސައްތަ އަށް އަރާނެ - ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ދަނީ ބޭރުވަމުން!: ރައީސް ޞާލިޙް

"ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި މައްސަލަ ލަސްކުރީ އެފްއެއައިޔޫގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަޝްރަފް"

ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ފައިސާ ދެއްކީ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރި ގޮތަށް: އޭޖީ

ދައުލަތުން ޑަބްލިއުއެލްޓީ އަށް ފައިސާ ދެއްކީ ހުކުމާ ހިލާފަށް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

އަޅުގަނޑުމެން ޓެކްސް ޕޭޔަރުން، މިލިޔަނުން ފައިސާ ދެއްކީމަ ސަރުކާރަށް އަންނަ ބަޔަކު ކާލަނީ

ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ނަގުދު ފައިސާ ލިބުނު މީހުން ފުލުހުންގެ ތަހުގީގުން ހާމަވާނެ: އޭސީސީ

ދައުލަތުގެ ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ފައިސާ ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ތިން މަޝްރޫއެއްގެ ފައިސާ ރައީސް ޔާމީނުގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި

ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ތިން މަޝްރޫއެއްގެ ފައިސާ ވަނީ ވަދެފައި: އޭސީސީ

ތިން މަޝްރޫއު އެއްގެ ފައިސާ ޔާމީން އެކައުންޓް އަށް ވަދެފައިވޭ - އޭސީސީ