އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރި އެކައުންޓްތައް ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލާ އެއްވުމެއް ބާއްވަނީ

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ފައިސާ ވަން އެކައުންޓުތައް ހާމަކުރުމަށް އެދި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް

ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ނެގި މީހުން ހާމަކުރުމަށް ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ވަން އެކައުންޓުތައް އިންތިޚާބު ކުރީން ހާމަކުރުމަށް ގޮވާލައި ބޮޑު މުޒާހަރާއެއް

ފޭސްޓައިމްގެ ބަގް ހޯދި 14 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް އެޕަލްއިން ފައިސާ ދެނީ

ދައުލަތަށް އެކިގޮތްގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހުމަކީ ވިޔަފާރިތކަށް އޮތް ހުރަހެއް: ނިޝާން

ޔާމީންގެ ކައުންޓަކަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ވަދެފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ޤަބޫލުފުޅު ނުކުރައްވާ: ވަކީލުން

ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އަމިއްލަ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރައްވާފައި: ފުލުހުން

ވަޅި ހިފައިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ފިހާރައަކަށް ވަދެ ފައިސާ ފޭރިއްޖެ

ޔާމީން ވަނީ މަންފާ ލިބޭގޮތަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި: ފުލުހުން