މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިވުމަށް އަންގައި އިއުލާނުކުރުން

އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ވަގްފް ފަންޑަށް ފައިސާ ފޮނުވަން ހުޅުވާލައިފި

ވަގްފު ފަންޑުތަކަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ނިންމައިފި

އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ދޭނެކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ނެގި ބަޔަކު ހޯދަނީ

ގުޅުން އުފެއްދީ ފައިސާ ލިބޭ ގައުމުތަކާ: ޔާމީން

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: ކުޑައިރު ދަރިން ފެނުނީމާ ބޮލުގަ ރިއްސި ބައްޕަ، މައިމީހާ އެކަނި ދަރިން ބޮޑެތިކުރީމާ ދަރިން އަތުން ފައިސާ ހޯދަންވީމާ ވަރަށް ލޯބިވޭ!

ގެރެންޓީއެއް ނެތި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ވަގުފް ފަންޑަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަންނަނީ

ރަޢްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާ އަލިފާނަށް އަޅާ އަންދާ ހަވާ އަރުވާ އިސްރާފު ކުރާ ނަމަ ޓެކްސް ދައްކައިގެން ނުވާނެ.!: ޑރ. އިޔާޟް

އާއަހަރު ފާހަގަކުރަން ހަވާއެރުވުމާ މިޔުޒިކްޝޯތައް ބޭއްވުންފަދަ ކަންކަން ކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ އިސްރާފް ނުކުރަން ޑރ. އިޔާޟް ގޮވާލައްވައިފި