ނަރަކައިގަ ބޯންޖެހޭނެ ބުއިމުގެ ރިސިޕީއާބެހޭ މިމައުލޫމާތު އެނގޭނަމަ، މީރު ރިސިޕީތައް ހޯދައި ތައްޔާރުކުރަން ތިއަ ހޭދަކުރާ ވަޤުތާ ފައިސާ ހަމަ ޚަރަދުކުރާނެތަ؟

ލުބުނާންގައި އާންމުން ބޭންކުތަށް ވަދެ ފޭރެނީ، ނަގަނީ އަމިއްލަ އެކައުންޓްގައި ހުންނަ ފައިސާ!

ބޭންކަށް ބިރުދައްކައި ލުބުނާނުގެ މި އަންހެންމީހާ ފޭރިގަތީ އަމިއްލަ ފައިސާ

ލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާނެ ލުއިގޮތްތަކެއް ހޯދުމަށް ސްރީލަންކާއިން ޖަޕާން، ޗައިނާ، އިންޑިއާ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކާ ވާހަކަ ދައްކަނީ

އެމްޕީއެލްގެ ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުއި ގޮތްތަކެއް

ޓެކްސް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ނަން ހާމަކުރަން މީރާއިން ނިންމައިފި

މިލިއަނުން ފައިސާ ހުރި ނަމަވެސް، ކައުންސިލްތަކުން ކަރަންޓް ބިލު ނުދައްކާ: އަމީރު

ދޫވެހީގައި ގުނީ ފައިސާ ބޮނޑިތައް، ވަކިވަކި ނޫޓެއް ނޫން: ހެކިވެރިޔާ

ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ލިބުނު ކަމަށް ޔޫސުފް ނައީމް ބުނި: ޝާހިދު

ފައިސާ ގުނީ ވަކިވަކި ނޫޓަކުން ނޫން، ގުނީ ފައިސާ ބޮނޑިތައް: ހެކިވެރިޔާ