ވެންޓިލޭޓަރުތަކާއި، އެ ގެންނަން ދިން ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ނަސީމް ޖަވާބެއް ނުދެއްވި

ޖޫރިމަނާކޮަށްގެން ފައިސާ ހޯދުމަކީ ބޮޑު ސިނާއަތަކަށް ހަދައިފި: ސަޢީދު

ޕެރޭޒްގެ ކޮފީތައްޓަށްވެސް ފައިސާ ދައްކާނީ ޓީމުން

ވެންޓިލޭޓަރަށް ދައުލަތުން ހަރަދުކުރި ފައިސާ ހޯދަން ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ފައިސާ ވަން ތަން އެނގޭ، ދައުވާ ކުރެވޭނެ: އޭސީސީ

ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ފައިސާ ވަން ތަން އެނގޭ، ދައުވާ ކުރެވޭނެ: އޭސީސީ

ވެންޓިލޭޓަރުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ވަދުނު ތަނެއް ހޯދުން ލާޒިމެއް ނޫން: އޭސީސީ

ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޚިޔާނާތުގެ ފައިސާ ޖަމާވީ "ބާމިއުޑާ ޓްރެއިންގަލް"ގެ އެކައުންޓް އަކަށް: ޠާރިޤު