ރިޒް ކުންފުންޏަށް ވަނީ އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައި: ސީލް މޯލްޑިވްސް

ރިޒާ ވިދާޅުވަނީ މުސާރަ ނުދެވުނީ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ކުންފުނިން ފައިސާ ނުދޭތީ ކަމަށް

ވޯކް ވިސާގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކަން ނުޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ސުޝާންތު މަރުވިއިރު 3 ފިލްމެއް ކުޅެން ސޮއިކޮށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ނަގާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފި

ކައިޒީންގެ ގިވްއަވޭ: ފައިސާ ދިނީ އެންމެ ބޭނުން ޖެހިފައި ތިބި ތިން މީހުންނަށް

ޓެކްސް ފައިސާ ބެހެން ޖެހޭނީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކޮށް: ޔާސިރު

ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގައި އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

ޗެކުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް ފެން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

އެމެރިކާގެ ސިފައިން މެރުމަށް ތަލިބާނުންނަށް ފައިސާ ނުދޭކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފި