ވަޤްފު ފަންޑަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެގޮތް ހަދައިފި

އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ވަގްފު ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތް އުރީދޫއިން ހަދައިފި

އުރީދޫއިން އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ވަޤްފް ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ވަޤްފު ފަންޑަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ޚިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި

ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން ރިސޯޓަކަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލްއިން ފަށައިފި

އިންޓަނޭޝަނަލް މަނީ ޓްރާންސްފާއިން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން އިނާމު ލިބެނީ

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ވަޤްފް ފަންޑަށް ފައިސާ ފޮނުވޭނެ

ދެއްވަވާ ރިޒުޤް މަދުވެގެން ކަންބޮޑުނުވެބަލަ! އަތުގަ ފައިސާ ކިތަންމެ ގިނަޔަސް ކެވޭނެ އެއްޗެއް ނެތިގެން ކަންބޮޑުވެފަ ތިބެންޖެހޭ މީހުން މަދެއް ނޫން!

ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިގެން އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ޙަޤީޤީ ޙާދިސާ: "ގޭގެވެރިން ޗޮކްލެޓް ކައިފަ އުކާލާ ކަރުދާހުގައި ދޫލީމެވެ!": މިހާރު ހިތްފުރި އިތުރުވާވަރަށް ފައިސާ ލިބޭ އަންހެނެއްގެ ވާހަކަ-