ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ކަސްޓަމްސްއިން ހިފަހައްޓައިފި

ރާއްޖޭން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ހިފަހައްޓައި، ތިން މީހަކު އަތުލައިގެންފި

ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރާނެ ފައިސާއެއް ނެތް! އެންމެ ކުޑަ މުސާރަ މަތިކޮށްފަ ފައިސާ ދޭނީ ކިހިނެއް؟

ގާސިމް މަރާލީ ކުލި ދައްކަން ފައިސާ ފޭރެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި: އަދުހަމް

އިނާމު ފައިސާ އިން ދީމާ ފްލެޓް ގަތްކަން ހާމަކުރުމުން މަހްލޫފަށް ފާޑުކިޔައިފި

ފައިސާ ނުދިންނަމަވެސް ބައެއް އިމާމުންގެ ހެދުންކޮޅު ވަރަށް ފުރިހަމަ!

ދިރާގުޕޭއިން އެލައިޑްގެ ޕޮލިސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ނުވަ ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވަތަކެއްޗާއި ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދައިފި

ފުލުހުން ހިންގި ޚާއްޞަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ފައިސާ އަތުލައިގެންފި

ދިރާގު ޕޭއިން އެލައިޑުގެ ޕޮލިސީތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި