ޓެލެތޯނަށް ލިބުނު ފައިސާ 14.8 މިލިއަނަށް

"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ޓެލެތޯން ފަންޑަށް މިއަދު ވެސް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ

"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ވަގުތު މާދަމާ 18:00އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް ނުހުއްޓުވައި، އޮޅުވާލަން މުއިއްޒު ފެށި މަކަރުވެރި ޓެލެތޯން އަށް ތާޢީދު ނުލިބުމުން، މިނިސްޓްރީތަކަށާއި، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް މަޖުބޫރު ކޮށްގެން، ޓެލެތޯންއަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރަން ފަށައިފި!

ފައިސާ ލަސްވާތީއާ ލޭނު ހުއްދައާ ދެކޮޅަށް މަސްވެރިން މުޒާހަރާގައި

ދިވެހި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދީ، މުޅި ސިނާއަތް ގަސްތުގައި އިނދަޖައްސާލުމަށް ފަހު، ޗައިނާގެ ބޯޓު ފަހަރުތަކަށް ލޭނު މަސްވެރިކަމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް މުޒާހަރާއަށް ނުކުމެއްޖެ! ގައުމިއްޔަތު ތޯ ޗައިނިއްޔަތު ތޯ؟

ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން ޓެލެތޯން؛ ފައިސާ ހައްގުވެރިންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް

މިދިއަ އަހަރު އެސްއޯއީތަކަށް އިތުރަށް 40 ޕަސެންޓް ފައިސާ އޮއްސި

މޯދީގެ އަރިހުގައި ފައިސާ ކޮޅަކަށް މުއިއްޒު ސަލާމް ޖަހަމުން ދިޔައިރު, އިންޑިއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން މަޖިލިހުގެ 241 ކޮމިޓީން ނިންމީވެސް މުއިއްޒު އަޑީގަ ހުރެގެން! އިންޑިއާއާމެދު އޮތީ އެއްއަތުން ފިރުމާފަ އަނެއް އަތުން ވީއްލާލުމުގެ ސ