ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ގެރެންޓީއާ ނުލާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދެވޭގޮތް ހަދައިފި

އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޭން ބުނެ މަކަރުން ފައިސާ ހޯދި ނައުފަލްގެ ޝާރީއަތް މިއަދު

އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޭން ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ

އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ހަތަރު ސްކޫލެއްގެ ފީ ދެއްކޭނެ: އުރީދޫ

އެޕާޓްމެންޓް ދޭނެކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނެގި ބަޔަކު ހޯދަނީ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަންނަނީ

އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ދޭނެކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ