ވަގު ފައިސާ ލިބުނު މީހުން އެންމެ ގިނައީ އެމްޑީޕީގައި: އުޝާމް

8 ހައި އިމްޕެކްޓް ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ޓެކްސް ފައިސާ ރީފަންޑުކުރާ އެކައުންޓު ރެޖިސްޓަރކުރަން އަންގައިފި

ގެރެންޓީއެއް ނެތި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭ އިސްލާހެއް!

8 ހައި އިމްޕެކްޓް ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފެށުމަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެވޭ ގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގަވާއިދު އިސްލާހުކޮށްފި

ގެރެންޓީއާ ނުލާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ދެވޭގޮތް ހަދައިފި

އެޕާޓްމަންޓް ކުއްޔަށް ދޭން ބުނެ މަކަރުން ފައިސާ ހޯދި ނައުފަލްގެ ޝާރީއަތް މިއަދު

އެޕާޓްމަންޓެއް ކުއްޔަށް ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ދެ މީހަކު ހޯދަނީ