ސީއެސްއާރު ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޓޫރިޒަމްގެ އިހުމާލު

އަދުރޭގެ ދަރިފުޅުގެ ދެމަފިރިން އައިނު ހައްދަށް ދައުލަތުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން އަންގައިފި

ޒިނޭކުރަން ޚަރަދުކުރާ މީހާގެ ގައިގައިވެސް، ޒިނޭކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދާ އަންހެނުންގެ ގައިގައިވެސް ހުންނާނީ އަލިފާން ހިފާފައެވެ!

އަންހެން ދަރިން މެދުވެރިކޮށް ޙަރާމް ގޮތުގަ ފައިސާ ހޯދުމުން އެދެވެނީ ނަރަކަ އާ ދިމާއަށެވެ!

އިދާރާއަށް ދައްކަވަން ޖެހޭ ފައިސާ މެމްބަރުން ދެއްކެވުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

ޓީއެމްއޭއިން ފައިސާ ނުލިބޭ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވި ނަމަވެސް ކުށެއް ނުކުރާކަން ނިންމަން ޖެހޭނީ ތަހުގީގަކުން: ޖަމީލު

ލޯނުގެ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން

ސްޓޫޑަންޓް ލޯނުގެ ފައިސާ ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުން: މިނިސްޓަރު ހަސަން

ރައްޔިތުން އަތުންނަގާ ފައިސާ އެންމެބޮޑަށް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތް ހިންގަންތިބިމީހުން ވައްކަން ކުރަން: އާޒިމް

ގެއަކުން އެއްލައިލެވުނު ތިންލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުޕީސް ހޯދައިދިނުމުން ދިން އިނާމު ފައިސާ ގިނަވެ ބަލައިގަތުމަށް ދެކޮޅުހަދައިފި