މަޖިލީހުން ދިޔައީ ބޭރު ފައިސާ ހޯދަން މި ސަރުކާރަށް ދަތިތައް ކުރުވަމުން: ސަޢީދު

ބޭރުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދާ ދަރިވަރުންނަށް މިހާރު އެޑްވާންސް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފިން: ނަޒީރު

ޖަމުއިއްޔާތަކުން މުޖްތަމައު ބާރުވެރި ކުރުވަން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދެނީ

ވީއޭއެމްގެ ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެންގުމަށް އެދެފި

މިދިޔަ މަހާ ހަމައަށް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދީފި، އަދިވެސް ނުދެވި 63 މިލިއަން ރުފިޔާ

ފިރިމީހާއަށް ފައިސާ ލިބޭއިރުވެސް ޚަރަދުނުކުރުމުން ބަލިދަރިފުޅަކު ގޮވައިގެން ހައިހޫނުކަމުގަ ކެތްތެރިވި އަންހެނަކަށް ތަނަވަސް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ލިބުނު ގޮތުގެ ވާހަކަ-

މަކަރާ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހަކު ހޯދަނީ

ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން މަސްވެރިން ބޮޑު މުޒާހިރާއަށް ތައްޔާރުވާން ފެށުމުން, 20 ދުވަހުގެ ފައިސާ ހިފަހެއްޓުމަށްފަހު 11 ދުވަހުގެ ފައިސާ ދޫކޮށްފި! ޖަމާކުރި ފައިސާއިން ދެމަސްދުވަހަށް މަސްވެރިއަކަށް 10,000 ރުފިޔާވެސް ނުޖެހޭ!

އާދަމް ނަސީރުގެ ގަމާރުކަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެ، ގޮތް ދޫނުކޮށް، ޅެމުން ނަފްސާނީ ފަރުވާ ހޯދޭނެ ކަމަށް އިތުރަށް ދައުވާކޮށް، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ދަނީ އިސްރާފު ކުރަމުން!

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި މީހަކު ހޯދަނީ