މަޖޫ އާއި އާމިރާ، ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ސީނިޔާ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރުން ގޮތުގައި މުއިއްޒު އައްޔަން ކޮށްފި. އަދިވެސް މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދޭ!

މަސްވެރިންނަށް ދޫކުރަން ޖެހޭ ފައިސާ ވީ އެންމެ އަވަހަށް ދޫކުރުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވިގެން އުޅެނީ މި ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަމުން: އެމްޑީޕީ

ފެންކުންފުނީގެ ބޯޑަށް, ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީގެ އަނބިކަބަލުން އައްޔަން ކޮށްފި, މަސްވެރިންގެ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުމަށްފަހު, ސަރުކާރުން ދަނީ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަނބި ދަރީންނަށް ބޮޑެތި މުސާރަލިބޭ މަގާމްތައް ދެމުން

ފުނައްޑޫ މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ޝިޔާމް

ކޫއްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖު: ފައިސާ ނުދީފިނަމަ ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުދީފި!

ކުރީ ސަރުކާރު ނިމުނުއިރު އާއްމުންނަށް 9 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އޮތް؛ މިދަނީ އެ ފައިސާ ދައްކަމުން: ރައީސް

ފައިސާ ނުދެނީސް އިހުތިޖާޖު ހުއްޓާލުމެއް ނެތް

ކިރާ މަހަށް 48 ގަޑިއިރުން ފައިސާ ދެވޭ ހިސާބަށް ދާނަން، ހުރި ގޮންޖެހުން މަސްވެރިން ބަލައިގަތުން އެދެން: ރައީސް

މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވެނީ ނާގާބިލުކަމުން