ޝާހިދު ދުބާއީއަށް ވަޑައިގެންނެވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަގުދު ފައިސާ ބަލާ

އަންނަމަހުން ފެށިގެން ޑިއުޓީއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭނީ އޮންލައިންކޮށް

ބިދޭސީންނަށް އާރްއީއޭ ދޫކުރާނީ ޑިޕޮޒިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުން

ބޭރު ފައިސާ ހިފަހައްޓާނީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ފުޅާކޮށްގެން: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް

މިފްކޯ އަށް މަސް ގަންނަ "ފިކްސްޑް" ރޭޓު ދޫކޮށްލަނީ، ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ލިބޭނެ

މިހާރު އިންވެސްޓު ކުރެވެން އޮތީ ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން: އަމީރު

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ބަލައި މިފްކޯއިން މަސް ގަންނަނީ، ހަތް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ލިބޭނެ

ފައިސާ ނުދީ ހުރި ބިލުތަކަށް މިފްކޯއިން 70 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ގަންނަން އަގު ދޫކޮށްލާ، އޭރުން ފައިސާ ދެވޭނެ

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ނުލިބޭ ނަމަ ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ: ޑރ. ހުސައިން