ކުލީގެ ގޮތުގައި އާންމު ފަރާތަކުން ދެއްކި ފައިސާ ބޭނުންކުރި މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިން – އެޗްޑީސީ

އަނެއްކާވެސް އެޗްޑީސީ މުވައްޒަފެއްގެ ވައްކަމެއް، މިފަހަރު ނެގީ މީހަކު ކުއްޔަށް ދެއްކި ފައިސާ!

ރަޖިސްޓަރީނުކޮށް ހިންގާ ސްކީމްތަކަށް އިންވެސްޓުކޮށް ފައިސާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސިންއިން 1.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ނަގުދު ފައިސާ އަދި މުދާ

މުވައްޒަފު އޮޅުވާލައިގެން މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގި، ބިމެއް ނުވިއްކާ: އެޗްޑީސީ

މި ފަސްއަހަރު ސަރުކާރަށް ހަމައެކަނި ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން ފައިސާ ބެހުން: އާދަމް ޝަރީފް

އަނެއްކާވެސް ފްލެޓް ދޭނެކަމަށް ބުނެ މަކަރާ ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދުން އިތުރުވެއްޖެ

މީޑީއާތަކަށް ފައިސާ ދީގެން ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމުގެ ތުހުމަތު އިލްޔާސް ވެސް ކުރައްވައިފި

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން މީޑީއާތަކަށް ދޭންވީ ފައިސާ އަންގަނީ ރައީސް އޮފީހުން: އިލްޔާސް

ފެބްރުއަރީ މަހު މީރާއަށް ފައިސާ ލިބުނީ އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ %20 މަދުން