ފޭރުމުގެ ބޮޑު ތިން މައްސަލައިގެ ފައިސާ ނުހޯދޭ: ފުލުހުން

މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ތަކެއް ފޭރިގަތް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފައިސާ ބަހަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތާއެކު އިންޑިޔާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ވޯޓުލުން ކެންސަލްކޮށްފި ވޯޓުލުން ކެންސަލްކުރީ ޓެމިލްނާޑޫގެ ވެއްލޫރު ދާއިރާގައި

މިހާރު މޯބައިލް ޕޭ އިން ގޭހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލިބުނު އަކްރަމްގެ ސަސްޕެންޝަން ވެސް އުވާލައިފި

ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުން ކެނޑެނީ ވިޔަފާރިއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ ލިބުނު މިނިސްޓަރ މަހްލޫފްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ނިއުޕޯޓު ވިއު އިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށާއި އެ ބިން ހުސްކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރަކަށް އޭޖީ އޮފީހުން އެދެފި

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ފައިސާ ގެންދިއުމުގައި ފުލުހުންގެ އެސް . ބީ . އައި އާއިއެކު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

އެސްބީއައިގެ ފައިސާ އުފުލުމުގައި ސަލާމަތީކަންކަން ބަލެހެއްޓުމަށް ފުލުހުންނާއި އެއްބަސްވެއްޖެ