ފައިސާ ޗާޕުކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ފައިސާ ޗާޕުކުރުމުގެ ހުއްދައިގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން އެދިއްޖެ

ޑޮލަރު ދޭނެކަމަށް ބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހޯދަނީ

ޑޮލަރު ދޭނެ ކަމަށްބުނެ އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ނެގި މީހަކު ހޯދަނީ

މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ

ޕަތާން ގައި ސަލްމާން ކުޅޭ ރޯލަށް ފައިސާ ނަގަން އޭނާ ދެކޮޅު ހަދައިފި

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ފަޤީރުންގެ އެކައުންޓަށް، ލިސްޓު އެކުލަވާލަނީ

ޑޮލަރު ދޭނެކަމަށްބުނެ މަކަރާއި ހީލަތުން ފައިސާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލައެއްގެ ތަހުގީގަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައި އިއުލާނު ކުރުން

ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ފައިސާ ހޯދުނަސް ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަން ނުކުރާކަމަށް ނުވާނެ: އުޝާމް