ބޮޑެތި އަދަދުތަކުގެ ފައިސާ ދައުލަތަށް ބަލައިގަންނަނީ ޑިޖިޓަލްކޮށް!

އަދަދު ބޮޑުކޮށް ދައުލަތަށް ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލަނީ

ރިޒާގެ ކުންފުންޏަށް އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައިވާނެ، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ސީލް

ސީލްއިން ރިޒްއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ވަނީ ދީފައި: ސީލް

އެމްޕީ ރިޒާ ހެދީ ދޮގު، ރިޒާގެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ އިތުރަށްވެސް ފައިސާ ދީފަ: ސީލް މޯލްޑިވްސް

ރިޒާގެ ކުންފުނިން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެނީ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު

ރިޒާގެ ކުންފުނިން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ނުދެނީ އިތުރަށް ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު

ސީލްއިން ބުނަނީ ރިޒްއަށް ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށް

މެމްބަރު ރިޒާގެ ކުންފުންޏަށް ވަނީ ފައިސާ ދީފަ: ސީލް މޯލްޑިވްސް

ޖޫން މަހަށް ކުރިން ފައިސާ ދެއްކި ބިލުތަކުން ޖުލައި މަހު އެ ފައިސާ އުނިކޮށްދެވޭނެ: ސްޓެލްކޯ