ޗައިނާގެ ޔުއާން އިން ގަންނަ މުދަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާ އިން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދަނީ!

ޑޮލަރުގެ އަގު ވެއްޓޭނެ ފިޔަވަޅެއް، އިންޑިއާއާއި ޗައިނާގެ އިމްޕޯޓަށް ފައިސާ ދެއްކުން ރުފިޔާއަށް

އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާއިން ގެންނަ މުދަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދަނީ

އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ އިން އެތެރެކުރާ މުދަލަށް ރުފިޔާ އިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް

ޗައިނާގެ ޔުއާންއިން ގަންނަ މުދަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ: ސަޢީދު

ޗައިނާގެ ޔުއާންއިން ގަންނަ މުދަލަށް ދިވެހި ރުފިޔާއިން ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ: ވަޒީރު

ފައިސާ ނެތްނަމަ ސިޔާސީ މަގާމުތައް ގިނަވެގެން ނުދާނެ: ސޯލިހު

ޗައިނާގެ މުދަލަށް ރުފިޔާ އިން ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 6 ޕާޓީއަކަށް 43.7 މިލިއަން ރުފިޔާ, 4 ޕާޓީއަކަށް ފައިސާ ދީފި

މިސަރުކާރުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ބަދަލުގެގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިނުވާކަމަށް މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ