އޮފީހެއް ފަޅާލައި ގިނައަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށްނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށްނެގި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އޮޅިގެން ދެވުނު ކޮވިޑް އެލަވަންސް ފައިސާ ދައްކަން އަންގައިފި

ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗާކޮށްފި ނަމަ ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ: އަމީރު

ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުން ބޭރުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ދަތިވާނެ: އަމީރު

ދަރަނި ރީ-ސްޓްރަކްޗާ ކޮށްފިނަމަ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ: އަމީރު

ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާކޮށްފިނަމަ ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ: އަމީރު

ދަރަނި ރީ-ސްޓްރަކްޗާ ކޮށްފިނަމަ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ – އަމީރު

އެމްއާރްއެމަށް 10،000 ހަމަކޮށް ފައިސާ ހޯދާކަށް ނޫޅެން: ފާރިސް

ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްފިނަމަ ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ