ކުންފުނިތަކަށް ސަރުކާރުން ދޭން ހުރި ފައިސާތައް ހިފަހައްޓައި، ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓާއި ހަމައަށް ގެންގޮސް، މުއިއްޒަށް ދޭ ފައިސާ ކަމަށް ބުނެ، ޝުޖާޢު ދަނީ އެކި ކުންފުނިތަކުން ފައިސާ ނަގަމުން

ޓެލެތޯން ފަންޑަށް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރެވޭ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްފި!

"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ވަގުތު މިއަދު ހަވީރު 06:00 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހީން ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ވަގުތު އިތުރު ކޮށްދީފި

ޓެލެތޯނަށް ލިބުނު ފައިސާ 14.8 މިލިއަނަށް

"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ޓެލެތޯން ފަންޑަށް މިއަދު ވެސް ފައިސާ ހަދިޔާ ކުރެވޭނެ

"ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން" ޓެލެތޯންގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭ ވަގުތު މާދަމާ 18:00އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް ނުހުއްޓުވައި، އޮޅުވާލަން މުއިއްޒު ފެށި މަކަރުވެރި ޓެލެތޯން އަށް ތާޢީދު ނުލިބުމުން، މިނިސްޓްރީތަކަށާއި، ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް މަޖުބޫރު ކޮށްގެން، ޓެލެތޯންއަށް ފައިސާ ޖަމާ ކުރަން ފަށައިފި!

ފައިސާ ލަސްވާތީއާ ލޭނު ހުއްދައާ ދެކޮޅަށް މަސްވެރިން މުޒާހަރާގައި