"ފައިސާ ޗާޕު ކުރުން ހުއްޓާލުމުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ފެންނަން ފަށައިފި"

މަސްވެރިންނަށް ދޭންވާ ފައިސާ ފަހަށް ނުބަހައްޓައި، 48 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ފައިސާ ދޭން ފަށަނީ

އާރުޑީސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ވަދެފައިވޭ: ފުލުހުން

މަސް ކިރާތާ 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދޭން ފަށަނީ

ރޯދައިގެ ކުރިން މަސްވެރިންގެ ފައިސާ ދިނުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ޑރ.މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ

އަމާޒަކީ މަސްވެރީންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ރޯދައިގެ ކުރީންދީ ކިރުވާ މަހަށް 48 ގަޑިއިރުތެރޭ ފައިސާ ދޭން ފެށުން

މަސްވެރިންގެ ފައިސާ ރޯދައިގެ ކުރިން ދެނީ

ކުރީ ސަރުކާރުން އެސްޑީއެފް ގައި ހުރި ފައިސާ މާރުކުރުމުން ގެއްލުންވި: ރައީސް

މަސްވެރިންގެ ފައިސާ ދޭން ފައިސާ ހޯދަން ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ދޭން ނިންމައިފި މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ނުދެވިގެން އުޅެނީ ދައުލަތުގަ ފައިސާ ނެތިގެން: މިނިސްޓަރު މަސްވެރިންގެ މުޒާހަރާއަށް މިނިސްޓަރުގެ ރައްދު: މި ހަފްތާގައި ފައިސާ ދޫކުރާނެ ފައިސާ ނުލިބޭތީ މިފްކޯ

އެމްޑީޕީގެ ވޯޓު ބައިބައި ކޮށް، ޕީއެންސީއަށް ގޮނޑި ދިނުމަށް ސަނީފް ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓު އަލްސަން އަށް، ކެމްޕެއިން ފައިސާ ހޯދަން ސަނީފް މުއިއްޒު އާއި ރޭ ބައްދަލު ކޮށްފި