ފޮޓޯއިން: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި ދީނީ އިލްމްވެރިޔާ ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީގެ މޫނު ދެއްކުން

މެމްބަރު އިލްހާމާ މަގުމަތިން ދިމާކޮށް މާރާމާރީ ހިންގައިފި

“ޑިސެންބަރު 23 މުޒާހަރާއަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ނިމުންގެ ފެށުމަށް ވެގެންދިޔަ” – މެމްބަރު ޝިފާގު

މަޖިލިސް މެމްބަރު ޙާމިދު ދޫކޮށްލުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

މެމްބަރު ހާމިދު އަބްދުލްޣަފޫރު ފަސް ދުވަހަށް ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކޮށްފި

ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމު ޕީޕީއެމުން ވަކިވުމަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދިލް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ބިލްތައް މެމްބަރުން ރަނގަޅަކަށް ނުކިޔާ: މެމްބަރު ނަޝީދު

މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އާދިލް އެމްޑީޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި