ސަރަނގު އާދަމް މަނިކު ވަނީ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު "ބްލެކްމެއިލް" ކޮށްފައި: ސަލީމް

މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ޕީއޭ އިން ވަތްކެއް ނުވޭ: ނާޒިމް

ޓޮލަރެންސް ހުރުމަކީ ދީނަށް މީހުން އެއްޗެހި ބުނާ އިރު އެކަމަށް ރުހިގެން ހުރުމެއް ނޫން : މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ނަޝީދު

ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ގޭގައި ބަންދުކުރި މެމްބަރު އާދިލް ދޫކޮށްލައިފި

މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދުގެ ކޮކަޓޫ ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ވިއްކަން ބައިންދާފައި އިންދާ ފެނިއްޖެ

މަޖިލީހުގެ ކަންތައް ހައްލުކޮށްދިނުމުގައި މެދުވެރިވެދިނުމަށް އެދި، މެމްބަރު އަލީ އާރިފް އައިޕީޔޫ އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި

މެމްބަރު އިސްމާއިލް އަބްދުލް ހަމީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ ކޮޅުވެއްޓި ނުލިބެނީސް ލިބުނު ކަމަށް ސޮއިކުރެއްވުމުން: ދައުލަތް

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޑީއާރުޕީ މެމްބަރު އޮފީހަށް ނުކުންނަވަނިކޮށް އެ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އިއުލާންކޮށްފި

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޑީއާރުޕީ މެމްބަރު ވަކިކޮށްފި

ވައިކަރަދުއަށް ކަރަންޓްގެ ދިނުމަށް މިދަނީ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަމުން: ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު