ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

މޫސުން: ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފަ

އައްޑުއަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި

މާލެއަތޮޅާއި އައްޑޫސިޓީއާދެމެދުގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުން ގޯސްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސް، ކ.އަތޮޅާއި ސ.އަތޮޅާ ދެމެދަށް އެލާޓް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބޮޑުބަޔަކަށް މޫސުން ގޯސްވެދާނެތީ ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ ދެކުނަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން މާލެ އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

މޫސުން ގޯސްވެ، ހއ އަތޮޅާއި ކ އަތޮޅާ ދެމެދަށް އެލާޓް ނެރެފި