ސެމީފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާއަށް

ސެމީގެ ދެވަނަ ޖާގަ މުލަކު އެކުވެރި ކްލަބް ހޯދައިފި

މުލަކު ސްކޫލްގެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޗިން ކޭމްޕް ފަށައިފި

މ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު އެކުވެރި ކްލަބު ހޯދައިފި

މ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން މުލަކު އެކުވެރި ކްލަބް ހޯދައިފި

މ. އަތޮޅޫ މުބާރާތް: ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އަށް

މ. އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މުލަކު އެކުވެރި ކްލަބު ހޯދައިފި

މ. އަތޮޅު މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މުލަކު އެކުވެރިންގެ ކްލަބު ހޯދައިފި

މ. އަތޮޅު މުބާރާތް: ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗުތައް ކާމިޔާބުކޮށް މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ ސެމީއަށް

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ ސެމީގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި