މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ފަށައިފި

މ.މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ފަށައިފި

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މުލަކު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ދީފި

މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް ޕީޕީއެމް މެންބަރު ޙަސަން ޢަބްދުއްރަޙުމާން

މުލަކުގައި ބޭއްވި އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މުލަކު ސްކޫލުން ހޯދައިފި

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބީއޭއެމްއާއި މުލަކު ސްކޫލް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބީއޭއެމްއާ މުލަކު ސްކޫލް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނާއި އެކު މުލަކު ސްކޫލުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

މުލަކު ސްކޫލްގެ އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ އާސްމާން ހައުސް ހޯދައިފި

ޒޯން ފަހެއް މުބާރާތުގެ ޗެންޕިއަންކަން މުލަކު އެކުވެރި ޒުވާނުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ހޯދައިފި