މ. އަތޮޅު މުލަކު ގެއެއްގެ ބިމުގެ އަޑިން ދުންއެރީ އާތު މައްސަލައަކުން: ކައުންސިލު

މުލަކު ގެއެއްގެ ބިމު އަަޑިން ދުން އަރަނީ، ސަބަބެއް ނޭނގޭ!

މ. މުލަކު ގެއެއްގެ އަޑިން އާދަޔާއި ޚިލާފަށް ދުން އަރަން ފަށައިފި

މުލަކު ގެއެއްގެ ބިމު އަޑިން އާދަޔާ ހިލާފަށް ދުން އަރަނީ

މުލަކު ގެއެއްގެ ބިމުއަޑިން ދުން އަރަނީ

މުލަކު ގެއެއްގެ ބިމު އަޑިން ދުން އަރާތީ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ

މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓް ދޫކުރަން ފަށައިފި

މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ފަށައިފި

މ.މުލަކު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ޕޮލިސް ރިޕޯޓު ދޫކުރަން ފަށައިފި