މ.މުލަކު ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މުލަކު ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މުޙައްމަދު ސަލާމް

ރައީސް ޔާމީން މުލަކު ދާއިރާއަށްވެސް ހޮވުނީ ރައީސް މައުމޫނާއި މެމްބަރު ނާޒިމްގެ ސަބަބުން: ވަކީލް ފައިސަލް

މުލަކު ނަރުދަމާ ގެ ނިޒާމް ގެ ޚިދުމަތް ރައީސް ފަށްޓަވައި ދެއްވައިފި

ރައީސް ޔާމީން މުލަކު އަތޮޅަށް މިއަދު ވަޑައިގަންނަވަނީ

އަށް މީހުންނާ އެކު ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރި ބޯޓެއް މުލަކު ފަރަށް އަރައިފި

މާލެ ދަތުރުކުރާ ބޯޓެއް މުލަކު ފަރަށް އަރައިފި

ލ.ގަމަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ބޯޓެއް މުލަކު ފަރަށް އަރައިފި

މ މުލަކު ފަރަށްއެރި ބޯޓެއް ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި