މުލަކު ޒުވާނުންނަށް ތުރީ އޮން ތުރީ ވޮލީ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

މުލަކު ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏަކުން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ދިހަ ރަބަރު ޕެކެޓު ފެނިއްޖެ

މުލަކު ބޯޓު ޔާޑުގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

މުލަކު ބޯޓު ޔާޑުގައި ރޯވެއްޖެ

ވަގުތު ޕޯލް: މުލަކު ދާއިރާ - އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ޕީއެންސީ ޖުހައިނާ ، ވާދަކުރައްވަނީ އެމްޑީޕީ އިބްރާޙިމް ނަސީރު

ރައީސްގެ ގިނަ ވައުދުތަކެއް މުލަކު ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް

މ. މުލަކު ސްކޫލުގެ ކަބް ސްކައުޓް ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

ރައީސް، މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ނިހާން މުލަކު ދާއިރާއަށް