އުމަރު ޑީއާރުޕީން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ޑީއާރުޕީން އުމަރު ނަސީރު ވަކިކުރަން ނިންމައިފި

ޑީއާރުޕީން އުމަރު ކަނޑާލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ހޫނުވެ ޕާޓީ ބައިބައި ވެފައި!

ޖީއެމްއާރުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް އުމަރު ނަސީރު އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގައި އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮމެޓީގެ ސިޓީ އަށް ޖަވާބުދޭނީ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރަށް ސިޓީ ފޮނުވުމުން: އުމަރު ނަސީރު

ރައީސް މައުމޫން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެވަޑައިގަތުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރު ގޮވައިލައްވައިފި

އެއާޕޯޓް ޖީއެމްއާރާ ހަވާލުކުރުމުގައި ރިޝްވަތު ނަގާފައިވާ މީހުންނަށް އަދަބު ދޭނަން: އުމަރު ނަސީރު

އުމަރު ނަސީރުގެ ސަބަބުން ޕާޓީގެ ތެރޭގައި ބައިބައިވުން އުފެދޭ ކަމަށް ޑީއާރުޕީން ބުނެފި

ޑީއާރުޕީގެ ނަމުގައި އުމަރު ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރި މައްސަލައިގެ ތަފުސީލު ދިނުމަށް އުމަރަށް އަންގައިފި

އަޅުގަނޑަށް ޑީއާރްޕީގެ ބޮޑު ޖަލްސާތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭ: އުމަރު