ޖީއެމްއާރުން ދިން ކަމަށް ބުނާ ޓިކެޓް: ޝާހިދާއި ތަސްމީނާ ދެކޮޅަށް އުމަރު ތެދުވެއްޖެ

އުމަރު ތަސްމީނަށް ފޮނުއްވި އެސްއެމްއެސްގެ ޖަވާބު: މައްސަލައެއް އޮތް ނަމަ އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅުއްވާ

ޕާޓީގެ ލީޑަރާ ބައްދަލުކުރައްވަން އެދިވަޑައިގަތަސް "ހަތިޔާރު" ނުބަހައްޓަވާނެ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ސުލްހަވުމަށްޓަކައި ތަސްމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް އުމަރު އެދިވަޑައިގެންފި

އިސްތިއުނާފު ކޮމެޓީއަށް ދާކަށް ގަސްދެއް ނުކުރަން: އުމަރު

އުމަރު ޑީއާރުޕީން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލު ނުކުރުމަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރުންނަށް މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

އުމަރު ނަސީރަށް ތާއީދުކުރުމުގެ ގޮތުން ލޮރީބުރެއް ބާއްވައިފި

ޑީއާރްޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ކަމުން އުމަރު ނަސީރު ވަކި ކުރަން ނިންމި ނިންމުން ގަބޫލެއް ނުކުރަން: މައުމޫން

ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރު ޕާޓީން ވަކިކުރުމަށް ފާސްކޮށްފި

އުމަރު ޑީއާރްޕީން ވަކިކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އުމަރުގެ ސަޕޯޓަރުން ޑީއާރްޕީ އޮފީސްތެރޭގައި އަޑުގަދަކޮށްފި