ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް ވަހީދަށް ވެސް އެބައޮތް: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެއް: އުމަރު

އިއްތިހާދުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރެވޭނީ ޕްރައިމަރީއެއް ބާއްވައިގެން: އުމަރު ނަސީރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ނުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސް ވަހީދު ވަނީ ދެއްވާފައި: އުމަރު

މަޖިލީހުގެ އާދައުރު ފެށުމުގެ ކުރިން އިތުރު މެމްބަރުން ޕީޕީއެމްއާއި ގުޅޭނެ – އުމަރު

ރަށްތަކުގައި ހުޅުޖެހި މީހުންނަށް އަދަބު ދިނުން އަވަސްކުރުމަށް އުމަރު ގޮވާލައްވައިފި

ޑީންއާއި ނަޝީދުގެ ބައްދަލްކުރެއްވުމުން އުމަރު ނަސީރު ކުށްވެރިކޮށްފި

ޑރ ސައުދު އެނބުރި ޕީޕީއެމްއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އުމަރު ގޮވާލައްވައިފި

އުމަރު ނަސީރު ރޭ ދެއްކެވި ވާހަކައިގެ ތަފުސީލުދެއްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާދެއްވުމުގެ ކުރިން އެ ވާހަކަ ވިދާޅުވި: އުމަރު