ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ފައިދާ ވަނީ ޕީޕީއެމްއަށް - އުމަރު

ޖުމުހޫރީ ޕާޓީއަށް މެންބަރުން އިތުރުވާނަމަ ފައިދާކުރާނީ ޕީޕީއެމަށް: އުމަރު

ޕީޕީއެމްގެ އެއްވެސް ޕާލިމެންޓްރީ މެމްބަރަކު އެހެން އެއްވެސް ޕާޓީއަކަށް ދާން ހަމަޖެހިފައެއް ނެތް: އުމަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމާއި އެމްޑީޕީއަށް ސާފު މެޖޯރިޓީއެއް ނުލިބޭނެ: އުމަރު

އިއްތިހާދުން ނަޝީދަށް އަދަބު ދޭނެ: އުމަރު

ޑީއާރޕީގެ މަޑިޗަކުންޗަމްޕާސް އުސޫލުތައް ދިވެހިން ބަލައެއް ނުގަނޭ: އުމަރު ނަސީރު

ވޯޓުލާން ނުކުތް އަދަދުން ވެސް ޕާޓީގެ ލީޑަރޝިޕަށް ތާއިދު ނެތްކަން ހާމަވޭ: އުމަރު ނަސީރު

ނަޝީދުގެ ވެރިކަން "ވައްޓާލަން" އަބަދުވެސް ސައްލާކުރަން: އުމަރު

އުމަރު ނަސީރު ހެދީ ބޮޑު ދޮގެއް: ޑީއާރުޕީ