ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ބަނގުރޫޓް ވާތީ ރައީސް ނަޝީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ޑީއާރުޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އުމަރު ގޮވާލައްވައިފި

ޕާޓީތަކުގެ ދަފުތަރުން އައިޑީޕީގެ ނަން އުނިކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި އާދިއްތަ ދުވަހު ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަށް ޑީއާރުޕީން ތާއީދުކުރާނެ: އުމަރު

އަޅުގަނޑު ވަކިކުރާކަށް ޑީއާރުޕީގެ ކައުންސިލަކަށް ހުށައެއްނޭޅޭނެ: އުމަރު

ޕްރައިމަރީއަކަށް ނުގޮސް ރިޔާސީ ޓިކެޓް ވަކި ބޭފުޅަކަށް ދިނުމުން ޑީއާރުޕީ އަށް ވަނީ މާލީ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައި: އުމަރު ނަސީރު

އަލީ ވަހީދާއި އިލްހާމާއި މަހުލޫފް އަދި އުމަރު ނަސީރު ދޫނިދޫ އަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ސަރުކާރުން ކިތަންމެ އިންޒާރެއް ދިނަސް މަސައްކަތް ހުއްޓައިލާނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލާފައި: އުމަރު

އެމްއެންޑީއެފްގެ މައިގޭޓުގައި ހިފާ ތެޅުވި މައްސަލައިގެ ތަހްޤީޤަކަށް އުމަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފި

ސިފައިންގެ ގޭޓުގައި އަތްލިން، އެކަމަކު ގޭޓް ތަޅުވައެއް ނުހަދަން: އުމަރު

ސިފައިންގެ ކުރިމައްޗަށް އެއްވި މައްސަލައިގައި ޑީއާރްޕީގެ ނައިބު ލީޑަރު އުމަރު ނަސީރު ފުލުސް އޮފީހަށް