އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރު ނުކުރުމުން ޝަރީއަތް ކެންސަލްވި އިރު ސުޕްރީމް ކޯޓް ދޮށުގައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީން ބަލާއިރު ބަންޑާރަ ނާއިބު ތަނާޒިލްވާން ގާޒީގެ ވަކީލު ހުށަހަޅުއްވައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ "ގެއްލުވާލި" މައްސަލަ އދ. ގެ ވޯކިން ގުރޫޕަށް

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލާގައި ނަޝީދުގެ ހަމަލާތައް އޮއްސާލައިފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ ހާޒިރުކުރަން ހައި ކޯޓުން އަނެއްކާވެސް އަމުރު ނެރެފި

ސިފައިން އަބްދުﷲ ގާޒީ ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ތަހްގީގުކުރަން ހޯމް މިނިސްޓަރަށް ލަފާދީފި

އަބްދުﷲ ގާޒީ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓް ބޭރު ދުނިޔެ އަށް

އަބްދުﷲ ގާޒީ ދޫކޮށްލުމުން ހަމަނުޖެހުންތައް ހައްލުވާނެ: އެޗްއާރުސީއެމް

އައިސީސީ އަށް އަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކީ "ލަދުކަމެއް"

އަބްދުﷲ ގާޒީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ޖޭއެސްސީ އިން ހުށަހަޅައިފި