އައްޔަން ކުރި ކޯޓު ނޫން ކޯޓަކަށް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނާތީ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ގޮއިދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް، ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

އައްޔަންކުރި ކޯޓު ނޫން އެހެން ކޯޓަކަށް ނުކުތުމުން މެޖިސްޓްރޭޓަކު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވިޔަފާރި ކުރާތީ 10،000ރ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

އީޕީއޭއިން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ، 120،000 ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ޕާކިސްތާނަށް އެހީވުމަށް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަދިޔާ ކޮށްފި

ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭރުގެ އެމްބަސީއަކުން ސޮޕޮންސާ ކޮށްފި

ބަނގުރާ ކެއްކި ގެއިން ބިދޭސީއެއް ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ހއ. އަތޮޅު ދަތުރުފުޅު ފަސް ކޮށްފި

ޑެންގީ ހުން ފެތުރޭތީ ސަމާލުވާން އިލްތިމާސް ކޮށްފި