ދެ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން އަމުރު ކޮށްފި

ރަށްރަށަށް އަރައިގެން ވައްކަން ކުރަމުންދާ ބަޔަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި.

ބިލްބާއޯ ކައިރިން ރަކިޓިޗް ބާސާ ސަލާމަތް ކޮށްފި

ބަސް އަހައިގެން މާސްކު އަޅަން ބްރެޒިލްގެ ރައީސަށް އެޤަޢުމުގެ ޤާޟީއެއް އަމުރު ކޮށްފި

މިރޭ ބާއްވަން އޮތް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އެޗްޕީއޭއިން އަންގައިގެން ކެންސަލް ކޮށްފި

މި އަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ނުދެވޭނެކަމަށް އިއުލާން ކޮށްފި

ކަސްޓަމްސްގެ ވެރިއަކަށް ޝަރީފު އައްޔަން ކޮށްފި

ގުޅީފަޅުގެ އިރުމަތީގައި ހަދާފައިވާ ނެރު ބަންދު ކޮށްފި

މަނާ ގަޑީގައި ބޭރަށްނިކުމެގެން އެކަކު 28 ފަހަރަށް، 28،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

އެއްނުވާން އަންގާފައި ވަނިކޮށް މަޖިލީސް ކައިރީ މުޒާހަރާ ކޮށްފި