ވަރިވާން ދިޔަ އަންހެނަކަށް ގުޅައި މެސެޖު ކުރި ގާޒީ ސައްޕެންޑް ކޮށްފި

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގަ ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ވަރިވާން ހުށަހެޅި އަންހެނަކަށް ގުޅާ، މެސެޖުކުރި ގާޒީ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

އުރީދު ހަދިޔާ ފޮށި ޕްރޮމޯޝަންގެ އެންމެ އަގު ހުރި އިނާމު ހޮންޑާ ސްކޫޕީ ނަސީބުވެރި ފަރާތާއި ހަވާލު ކޮށްފި

ފަސް ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓާ ޕްލޭން ލޯންޗް ކޮށްފި

ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން އަމާޒުކޮށް 5 ވަނަ ޓޫރިޒަމް މާސްޓާޕްލޭން ލޯންޗު ކޮށްފި

އީވާ، ރިފްއަތު އަދި ޝާހިދުގެ މައްސަލަ ތާވަލު ކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޕިންގްޓަން ސިޓީ އިން މާލެ ސިޓީ އަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އާއި ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޕާޓްނަޝިޕް އާ ކޮށްފި