ފިލައިގެން އުޅުނު އައިސަރު ނައީމް ހޯދައި ބަންދު ކޮށްފި

ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފި

އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދިޔަ ތަނުން ފިލި ގައިދީ ހޯދައި ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީ ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ކަނޑުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި

ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު ބަންދު ކޮށްފި

ރައުދާ މަރުވާން ބޭނުންކުރި ސްކާފް ވަގަށް ނެގިކަމަށް ބުނެ ހެކި ފޮރުވަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތު އޭސީޕީ ރިޔާޒަށް ކޮށްފި

ކޯޓުން ބޭރުން ކައިވެނިކުރި މައްސަލައެއްގައި ދެމީހަކު ބަންދު ކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ހައްޔަރުކުރި ޕްރިންސިޕަލް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ އެމްބާމިންގް ޕްރޮސީޖާ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފި