އުރީދޫ އިން ”އާޗާ ޑެއިލީ 2ޖީބީ“ތައާރަފު ކޮށްފި

ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

104 ބާވަތެއްގެ ދޫނި ހިމާޔަތް ކޮށްފި

އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮފީހަށް 9 މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

ދ. މީދޫގެ ތިން ކައުންސިލަރުން އިތުރު ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކުނީގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތު އިސްލާހު ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް އަޅާފައި ވާ ފިޔަވަޅު ބުދަ އާ ހަމައަށް އިތުރު ކޮށްފި

ދެ މިލިއަން ޑޮލަރުން އެޕަލް ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

މުޒާހަރާއިން 25 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ނިމާލް ހިމެނޭހެން އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ އިން 6 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި