ޔޫއޭއީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެކި ދާއިރާތަކުން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިންގި މާރާމާރީ އާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އިސްރާއީލުން ރަފާހް އަށް އަރަން އުޅޭ އުޅުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ހިންގި މާރާމާރީ: ތިންވަނަ މީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފެނަކަގެ ޗެއާމަނަކަށް ޝަހީރު އައްޔަން ކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި އަމީނަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

އަމީނަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ރައީސްގެ ކައުންސިލަށް އިތުރު މެންބަރުން އައްޔަނު ކޮށްފި