ޑރ. މުއިއްޒުގެ ހާލު ދެރަވެ އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ހާލުކޮޅު ދެރަވެ މުއިއްޒު އެޑްމިޓް ކޮށްފި

ބ.ދިގުފަރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ވެލި ނަގައިގެން ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓް ޖުރިމަނާ ކޮށްފި

ރޯޔަލް އައިލެންޑް ރިސޯޓު 83،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކޮށްފި

30 ދުވަހުން ރިވިއު ނުކުރިއަސް ވާނުވާ ބަންދުގައި ތިބި މީހުން ދޫކޮށްނުލެވޭނެ ކަމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ދިގުފަރުން ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވެލިނެގި މައްސަލާގައި ވިލާ ޝިޕިން 83 ހާސް ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރްސީ މައްސަލައިގައި އާޒިމަށް ރިޝްވަތާއި މަނީ ލޯންޑަރިންގެ 4 ދައުވާއެއް ކޮށްފި

އާ އަހަރުގެ ޕާޓީތައް ގައިޑްލައިންތަކާއި އެއްގޮތަށް ބާއްވަން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައިގައި އޭސީސީގެ ކުރީގެ މުއައްޒަފަކަށް ދައުވާ ކޮށްފި