ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

“ދަރުމަފައުންޑޭޝަން”ގެ ނަމުގައި ޖަމްއީޔާއެއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފި!

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ނަޝީދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ހުށަހެޅި ޝުއައިބް މަގާމުން އެއްފަރާތް ކޮށްފި

ލަންކާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވާނީ އަންނަ އަހަރު ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގު ކޮށްފި

އާސެނަލްގެ ކީޕަރު މާޓިނޭޒް އެސްޓަން ވިލާ އަށް ސޮއި ކޮށްފި

ތޮއްޑޫއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޑަބުލިއުއެސްއޭ ކުޅުދުއްފުށީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބެޓެލް ޑޯއާއި ޝޯޓް ކަޓްސް ކާމިއާބު ކޮށްފި

13 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވި ޅެންވެރިކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކޮށްފި