އާމިރުގެ އެދުމަކަށް އަކްޝޭގެ ބައްޗަން ޕަންޑޭ ރިލީސްކުރާ ތާރީހު ބަދަލު ކޮށްފި

11 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި 60 އަހަރުގެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޖަލު ބަލަހައްޓަން 60 ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

އަބްދުﷲ ސައީދުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައިކޯޓުން ބާތިލް ކޮށްފި

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައިކޯޓުން ބާތިލު ކޮށްފި

ކަސްޓަމްސްގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިން ކޮށްފި

ހެޕީމާކެޓުގެ ޑިސްޓްރިބިޔުޝަން ސެންޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމް ކޮށްފި

"ހާ ޓް ސީނު" ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން އިފުތިިތާހު ކޮށްފި

ސާދަ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕުކުރި މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކު ބަންދު ކޮށްފި

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާމީހުންނަށް އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލައި މުޒާހަރާ ކޮށްފި