މާލޭ ބަނދަރުގައި އޮތް ފެރީއަކުން ބަނގުރަލާއެކު 4 މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ސެލީނާ ގޮމޭޒް މިއުޒިކް އިންޑަސްޓްރީން ރިޓަޔާކުރަން އުޅޭކަމުގެ އިޝާޜާތެއް ކޮށްފި

އެންސިސްއަށް އެންމެ ގިނައިން މަސް ކިރުވި ދޯނިތަކުގެ އަގު ވަޒަން ކޮށްފި

ޖުމައްޔިލްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ހަބް ކުންފުންޏަށް ހަތް ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ސުޕްރީމްކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

އުދައްޔުގެ މަރު: 2 މީހަކާއި ކުޑަަކުއްޖަކަށް ދައުވާ ކޮށްފި

އިންގްލަންޑްގެ ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އާރޗަރގެ އަތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ރާއްޖެ އާ ލެސޯތޯ އާއި ދެމެދު ގުޅުން ގާއިމް ކޮށްފި

ރާއްޖެއާ ލެސޯތޯއާ ދެމެދު ރަސްމީކޮށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމް ކޮށްފި

ފިނޮޅެއްގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި