ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހާއަށް ހަތަރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި

އާއިލާއަށް އޮޅުވާލައިގެން ކުޑަކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސް ރޭޕްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މީހާއަށް ހަތަރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި

އާއިލާ އަށް އޮޅުވާލައި ކުޑަކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސް ބެހެން އުޅުނު މީހާއަށް ހަތަރު ދައުވާއެއް ކޮށްފި

އޮޅުވާލައިގެން ކުއްޖަކު މާލެ ގެނެސް ބެހެން އުޅުނު މީހާއަށް 4 ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ސުޝާންތުގެ ލޯބިވެރިޔާ ރިއާ ވެސް އިންސްޓަގްރާމުގައި ކޮމެންޓް ކުރެވޭ ވަރު ލިމިޓް ކޮށްފި

އެހެން ޓީޗަރުން މަސައްކަތެއް ނުކޮށް "ކަންނެތްވެފަ" ތިބެނީ ކަމަށް ބުނުމުން، ހެޑް ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ދިވެހި ނަރުހުން ދިއްދޫ މިސްކިތްތަކަށް އަތްދޮންނަ ފުޅި ހަދިޔާ ކޮށްފި

ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކޮށްގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފޯޓްނައިޓް އަދި ޕަބްޖީފަދަ އޮންލައިން ގޭމްތަކުން ކުދިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާނަގާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި

ފޯޓްނައިޓް އަދި ޕަބްޖީފަދަ އޮންލައިން ގޭމްތަކުން ކުދިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާނަގާތީ ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފި