އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު އައްޔަން ކޮށްފި

ދެކުނުގެ އަތޮޅުގެ ރަށެއްގައި 12 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފި

"ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ 2022 "މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި

ޗައިނާގެ ޝެންގްހާއީ ޑިޒްނީ ޕާކުގައި އެތައްހާސް ބަޔަކު ތިއްބާ ލޮކްޑައުން ކޮށްފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯއަކަށް ސުޖާތާ އައްޔަން ކޮށްފި

އުދައްޔު މަރާލި ކުއްޖާ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރަން ހުކުމް ކޮށްފި

ސިއްހީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރަން 500 މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓް ކޮށްފި

އަރުޝަދު ބަންދުކޮށްގެން ހައި ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު ބާތިލް ކޮށްފި

ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު 100 އަސީރުން ބަދަލު ކޮށްފި

ކޮވިޑް ލޮކްޑައުންގައި ޓިބެޓް 3 މަސް، މަސައްކަތްތެރިން މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާ ކޮށްފި