ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމްގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މައްސަލަ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

މަސައްކަތް ނުފަށާ އޮތް 23 ރަށުގެ ފެނާއިނަރުދަމާ އެޅުމަށް ހަވާލު ކޮށްފި

ހޮސްޕިޓަލް ތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން މަލްޓި ޓާސްކް ކޮށްފި

ސަރުކާރުން ބައި އިލެކްޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކޮށްފި

މާފުށިވަރު ރިސޯޓުގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަތީ 4 ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިހާބަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ޕިކްނިކް އައިލެންޑް ރަސްމީކޮށް މާފުށި ކައުންސިލާ ހަވާލު ކޮށްފި

ތިއާގޯ ސިލްވާ ކޮންޓްރެކްޓް އާ ކޮށްފި