ޔުނައިޓެޑުން ލިވަޕޫލާ އަރާ ހަމަ ކޮށްފި

އިންސްޓާގްރާމް ޕޯސްޓް މައްސަލައިގައި ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އެޑިންސަން ކަވާނީ ތިން މެޗަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ކީރިތި ގުރުއާން ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ ގައުމީ މުބާރާތުގެ ނަތީޖާފާޅު ކޮށްފި

ކޯޕްރަލް ފަރުހަތު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ރެއާލްއިން އަނެއްކާވެސް މުސާރަ ކުޑަ ކޮށްފި

އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ ގްރީން ލައިފް ސޯލާ ޕޮޑްސް ސްޓެލްކޯއިން ތައާރަފު ކޮށްފި

ރޫޓް ފައިސާ ފޭރެން އުޅުނު މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި

ވެހިކަލްތަކުގެ އަހަރީ ފީ ދެއްކުން އޮންލައިންކޮށް އާ އިސްޓިކާއެއް ތައާރަފު ކޮށްފި

ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފި