ހޮޅުދޫ ކޯޓަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އައްޔަން ކޮށްފި

ހޮޅުދޫ ކޯޓަށް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކު އައްޔަން ކޮށްފި

ފުއްގިރި މައްސަލައިގައި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް މަނީލޯންޑްރިންގެ ދައުވާ ކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިތުރު ދެ ދައުވާއެއް ކޮށްފި

ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ އިމާރާތުގައި ބީއެމްއެލްގެ އިތުރު އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ގާއިމު ކޮށްފި

2 ދާއިރާއަކުން ޕެންޝަން އޮފީހުން އައިއެސްއެސްއޭ ގެ މިންގަޑުތައް ހާސިލް ކޮށްފި

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފި

13 އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޮނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19: މިހާތަނަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ކުރި 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފި