ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

ފައިހްއާ އޭނާ ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މީހުންނަށް ދައުވާ ކޮށްފި

މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ޗަންޕާ ބްރަދާރސްގެ ފަރާތުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކޮށްފި

ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ސޮއި ކުރެއްވި މުޖުތަބާވެސް މަޤާމުން ވަކި ކޮށްފި

އޭއައިއޭގެ ބޯޑަށް އާ މެމްބަރަކު އައްޔަން ކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އެއްކޮށް ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސްއަށް ސޮއި ކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ މައި ހަރުގެ ހިސޯރު ކޮށް މުދަލަށް ގެއްލުން ދިނުން އެޕާޓީން ކުށްވެރި ކޮށްފި

ޑިމޮކްރެޓްްސްއާ ގުޅޭ މީހުން ހުއްޓުވަން އުޅޭކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި

ކަރަންޓާއި ކުނި ބިލް އެއްކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެމްކޯއާ ސްޓެލްކޯއިން ސޮއި ކޮށްފި

ކަރަންޓާއި ކުނި ބިލް އެއްކޮށްލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވެމްކޯއާ ސްޓެލްކޯއިން ސޮއި ކޮށްފި