އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން "އާރޯ" ޕްރިމިޔަމް ފެން ތައާރަފް ކޮށްފި

ޕާކިސްތާނުގެ ސަފީރު އަވަހާރަކޮށްލަން ކާބުލްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފި: ބޮޑުވަޒީރު ޝަރީފް

ދޫނިދޫ ޖަލަށް ފޯނު ވައްދަން އުޅުނު ފުލުހަކު ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

ޕްރިންސިޕަލް ވަކި ކުރުމުން އަރަބިއްޔާ ބެލެނިވެރިން އިހްތިޖާޖު ކޮށްފި

12 އަހަރު ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ތުހުމަތުގައި އިންޑިއާ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ފުނަދު އާއި ކުޑަހުވަދު އަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަން ކޮށްފި

ޝާފިއު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް، މައްސަލަ ފައިލް ކޮށްފި

ޝާފިއު ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް، މައްސަލަ ފައިލް ކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ތަރުޖަމާނަކަށް އަނަސް އައްޔަން ކޮށްފި

އިލެކްޓްރިކް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ސްޓެލްކޯގެ އިންޖިނިއަރުން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތަމްރީން ހާސިލް ކޮށްފި