އަމިއްލަ ދެ ކުންފުނިން ތެޔޮ ހުސްވެ، އެފްއެސްއެމްއިން ޕެޓްރޯލް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި

ކޮޅުފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފި

ހުޅުމާލެ އިން ވިއްކާ ބިންތައް މާލޭގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްފި

ހޯމްސްޓޭ ޓޫރިޒަމް ދިއްގަރުގައި ތައާރަފް ކޮށްފި

ރޭގަނޑު އަޑުގަދަ މަސައްކަތް ނުކުރަން އެޗްޑީސީން އިލްތިމާސް ކޮށްފި

119 ކިލޯގެ ޑުރަގާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ފޮޓޯ އާންމު ކޮށްފި، އިސްކޮށް ހުރީ ޑުރަގް ބޮޑެއް ކަމަށްވާ އަރުޝަދު

ހޯމް ސްޓޭ ޓޫރިޒަމްގެ ގަވާއިދު ގެޒެޓް ކޮށްފި

ސްޕޯޓްސް ކައުންސެލަރުގެ މަގާމަށް މީހަކު ހޯދަން ފައިނު ކައުންސިލުން އިއުލާން ކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ބިމުގެ މައްސަލަ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި

މަސައްކަތް ނުފަށާ އޮތް 23 ރަށުގެ ފެނާއިނަރުދަމާ އެޅުމަށް ހަވާލު ކޮށްފި